Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, vedúci Katedry pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
Rok pľúc 2010 upozornil na alarmujúci problém respiračných ochorení
TÉMA ROKA
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Martin Janičko, MUDr. Eduard Veseliny
1. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Božena Nováková, prof. MUDr. Daniel Pella, CSc.
3. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
Hypolipidemická liečba u pacientov s nealkoholovou steatózou pečene
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Martinská fakultná nemocnica, Martin
Recidivujúce infekcie dolných dýchacích ciest: aké sú možnosti antibiotickej liečby?
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc – najnovšie poznatky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Kamil Koleják, PhD.
Neurochirurgická klinika FN Nitra, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra
prof. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UPJŠ, Košice
Chirurgická liečba osteoporotických zlomenín tiel stavcov vertebroplastikou a kyfoplastikou
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
Urologická klinika LF UPJŠ, Košice
Renálna kolika v praxi všeobecného lekára
Renálna kolika je urgentná situácia a preto by mal každý praktický lekár ovládať základné princípy jej diagnostiky a liečby. Najčastejšou príčinou je kameň v močovode. Urologická anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie moču, krvi, ultrazvuk obličiek a prehľadná RTG snímka brucha a malej panvy v ľahu často napomáhajú v stanovení diagnózy a plánovaní liečby. Pri nejasnej diagnóze je indikovaná natívna CT brucha, CT-urografia a stále zriedkavejšie i.v. urografia. Liečba akútnej epizódy je vo väčšine prípadov konzervatívna. Bolesť sa odstraňuje pravidelnými dávkami analgetík (prvá línia liečby: diklofenak, ibuprofén, ketoprofén, paracetamol; druhá línia liečby: tramadol, hydromorfín). Pri konzervatívnej liečbe odíde 60 % všetkých konkrementov spontánne, ostatné vyžadujú intervenciu (extrakorporálna litotrypsia rázovou vlnou, ureteroskopická extrakcia a operácia). Ak sa vyvíja obštrukčná pyelonefritída, je indikované urgentné odstránenie prekážky (vybratie konkrementu, retrográdne cystoskopické zavedenie ureterálneho stentu alebo vykonanie punkčnej nefrostómie).
Kľúčové slová: renálna kolika, prax všeobecného lekára, ureterolitiáza, nesteroidné antiflogistiká, spazmolytiká

Renal colic in general practice
Renal colic is emergency situation and therefore every general practitioner should know basic diagnostic and treatment principles. Most frequent etiology is ureteric stone. Urological history, examination, urine analysis, blood tests, kidney ultrasound and plain abdominal X-Ray film often allow a diagnosis to be reached and management to be planned. Intravenous urogram and/or computed tomography are helpful in selected cases. Management of the acute episode is essentially conservative in most cases. Pain should be relieved by adequate regular doses of analgesic drugs (first line treatment: diclofenac, ibuprofen, ketoprofen, paracetamol; second line treatment: tramadol, hydromorphin). On the conservative regime 60 % of all stones pass spontaneously, the others need intervention (extracorporeal shockwave lithotripsy, ureteroscopic extraction or surgery). If obstructive pyelonephritis develops urgent relief of obstruction is indicated (stone removal, retrograde cystoscopic insertion of double-J ureteric stent or percutaneous nephrostomy).
Key words: renal colic, general practice, ureteric stone, non-steroid antiflogistics, spasmolytics
doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.
Laboratórium molekulárnej biológie Gendiagnostica s.r.o., Bratislava
Diagnostika a terapia urogenitálnych chlamydióz u žien
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov, Bratislava
Svalové kŕče v praxi všeobecného lekára
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Sine syndróm pri systémovej skleróze
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Peter Jackuliak, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava
MUDr. Soňa Tomková, PhD.
Osteocentrum, Nemocnica Košice-Šaca
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Endokrinologické centrum, NEDÚ n.o, Ľubochňa
Význam suplementácie kalcia a vitamínu D v liečbe osteoporózy – výsledky multicentrickej prospektívnej štúdie
ODBORNÉ PODUJATIA
redakcia Solen
Podujatia pre všeobecných a interných lekárov v roku 2011
ZÁVEREčNÉ SLOVO K TÉME ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prezidentka Slovenskej asociácie aterosklerózy (www.saa.sk), členka redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
AtheroEDUC 2009 – 2010, projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok
Potrebná je kultivovaná diskusia, bez zavádzania, prekrúcania a neprávd
MUDr. Ivan Palúch
Všeobecná a interná ambulancia, Kremnica
Odlišné etické a lekárske názory a aktivity neznamenajú ani tmárstvo ani aroganciu
created by © zooom.sk s.r.o.