Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, vedúci Katedry pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
Rok pľúc 2010 upozornil na alarmujúci problém respiračných ochorení
TÉMA ROKA
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Martin Janičko, MUDr. Eduard Veseliny
1. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Božena Nováková, prof. MUDr. Daniel Pella, CSc.
3. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
Hypolipidemická liečba u pacientov s nealkoholovou steatózou pečene
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Martinská fakultná nemocnica, Martin
Recidivujúce infekcie dolných dýchacích ciest: aké sú možnosti antibiotickej liečby?
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc – najnovšie poznatky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Kamil Koleják, PhD.
Neurochirurgická klinika FN Nitra, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra
prof. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UPJŠ, Košice
Chirurgická liečba osteoporotických zlomenín tiel stavcov vertebroplastikou a kyfoplastikou
Osteoporóza je metabolické kostné ochorenie, ktoré spôsobuje rednutie kosti a zvýšené riziko spontánnych zlomenín stavcov. Vyskytuje sa typicky prevažne u žien vo vyššom veku. Klinicky sa osteoporotické kompresívne zlomeniny prejavujú bolesťou a rozvojom kyfotizácie postihnutého segmentu. Ochorenie diagnostikujeme röntgenovým vyšetrením a denzitometriou. Neoperačná, konzervatívna liečby zahŕňa používanie preparátov ovplyvňujúce metabolizmus vápnika, pokoj na lôžku, mobilizáciu s korzetom. V minulosti boli chirurgické možnosti liečby výrazne limitované vzhľadom na ich agresivitu. V súčasnosti disponujeme minimálne invazivnymi technikami, akými sú perkutánna vertebroplastika, ktorej princíp spočíva v perkutánne aplikácii pomaly tuhnúceho cementu do zlomeného tela stavca s cieľom zabránenia ďalšieho kolapsu a zmiernenia lokálnych bolestí, a balóniková kyfoplastika, ktorou stavec nie len stabilizujeme, ale aj rekonštruujeme výšku kolabovaného stavca. Klinické výsledky vykazujú výrazné zmiernenie bolestí v postihnutom segmente a zníženie rizika komplikácii následkom rozvoja kyfózy. Na Slovensku sú obe techniky hradené poisťovňami a dobre dostupné na vybraných pracoviskách, ale počet ošetrených pacientov v porovnaní s okolitými krajinami je výrazne nižší.
Kľúčové slová: osteoporóza, osteoprotická kompresívna fraktúra tela stavca, perkutánna vertebroplastika, balóniková kyfoplastika

Surgical treatment of osteoporotic vertebra fractures
Osteoporosis is a metabolic disease of a bone, which causes getting thinner of a bone and an increased risk of spontaneous fracture of vertebrae. It is prevalent mostly in women of higher age. Clinically osteoporotic fractures present with pain and kyphotization of the affected segment. Diagnosis is made by x-ray and densitometry. Non-operative, conservative treatment includes using of drugs affecting metabolism of calcium, bed-rest and mobilisation with corset. In past, options of surgical treatment were limited because of their aggressiveness. Nowadays we dispose with minimally invasive techniques such as percutaneous vertebroplasty, which principle consist in percutaneous application of slowly solidifying cement into the fractured vertebra to stop further collapse and alleviate local pain and balloon kyphoplasty, when we not only stabilise the vertebra, but with this technique we reconstruct the height of the vertebra. Clinical results show outstanding decrease in pain in the affected segment and decrease of complications due to subsequent kyphosis. In Slovakia, both techniques are covered by insurance companies and are well available on selected departments, but number of treated patients is markedly lower than in adjacent countries.
Key words: osteoporosis, osteoporotic compressive fracture of vertebra, percutaneous vertebroplasty, balloon kyphoplasty
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
Urologická klinika LF UPJŠ, Košice
Renálna kolika v praxi všeobecného lekára
doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.
Laboratórium molekulárnej biológie Gendiagnostica s.r.o., Bratislava
Diagnostika a terapia urogenitálnych chlamydióz u žien
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov, Bratislava
Svalové kŕče v praxi všeobecného lekára
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Sine syndróm pri systémovej skleróze
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Peter Jackuliak, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava
MUDr. Soňa Tomková, PhD.
Osteocentrum, Nemocnica Košice-Šaca
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Endokrinologické centrum, NEDÚ n.o, Ľubochňa
Význam suplementácie kalcia a vitamínu D v liečbe osteoporózy – výsledky multicentrickej prospektívnej štúdie
ODBORNÉ PODUJATIA
redakcia Solen
Podujatia pre všeobecných a interných lekárov v roku 2011
ZÁVEREčNÉ SLOVO K TÉME ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prezidentka Slovenskej asociácie aterosklerózy (www.saa.sk), členka redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
AtheroEDUC 2009 – 2010, projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok
Potrebná je kultivovaná diskusia, bez zavádzania, prekrúcania a neprávd
MUDr. Ivan Palúch
Všeobecná a interná ambulancia, Kremnica
Odlišné etické a lekárske názory a aktivity neznamenajú ani tmárstvo ani aroganciu
created by © zooom.sk s.r.o.