Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, vedúci Katedry pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
Rok pľúc 2010 upozornil na alarmujúci problém respiračných ochorení
TÉMA ROKA
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Martin Janičko, MUDr. Eduard Veseliny
1. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Božena Nováková, prof. MUDr. Daniel Pella, CSc.
3. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
Hypolipidemická liečba u pacientov s nealkoholovou steatózou pečene
Úvod. U väčšiny pacientov s nealkoholovou steatózou je prítomná porucha metabolizmu lipidov, hlavne zvýšené hodnoty triacylglycerolov. V hypolipidemickej liečbe používame fibráty, statíny, ich kombináciu, prípadne kombináciu statínu s ezetimibom. Cieľom liečby je upraviť poruchu metabolizmu lipidov, znížiť akumuláciu tuku v hepatocytoch a zastaviť progresiu fibrogenézy. Podávanie fibrátov v malej mierne upraví aktivitu hepatálnych testov, neovplyvňuje však fibrogenézu. Statíny upravia aktivitu hepatálnych testov, znižujú akumuláciu tukov v hepatocytoch a zastavia progresiu fibrogenézy. Najvýhodnejšou pre ovplyvnenie aktivity hepatálnych testov a pre úpravu metabolizmu lipidov sa zdá byť kombinácia statínu s fibrátom, naopak pridanie ezetimibu ku statínu nie je výhodnejšie ako monoterapia statínom. Nežiaduce účinky hypolipidemickej liečby sú veľmi zriedkavé. Všetky doteraz publikované štúdie však mali malý počet pacientov a krátke trvanie liečby. Cieľom našej práce bolo zistiť, či hypolipidemická liečba ovplyvní aktivitu hepatálnych enzýmov a metabolizmus lipidov u pacientov s nealkoholovou steatózou pečene. Súbor pacientov. Do súboru pacientov sme zaradili 90 pacientov (56 žien, 34 mužov) s vekový priemerom 50,25±10,05 roka. Dvadsaťpäť pacientov bolo liečených atorvastatínom v dávke 20 mg tbl denne, 19 pacientov bolo liečených simvastatínom v dávke 20 mg tbl denne, 16 pacientov bolo liečených fenofibrátom v dávke 200 alebo 267 mg denne. Tridsať pacientov bolo liečených kombinovanou liečbou statínom a fenofibrátom. U pacientov sme hodnotili biochemickú aktivitu choroby pečene a lipidové spektrum. Výsledky liečby sme vyhodnotili po 3 a 6 mesiacoch. Výsledky liečby. Hypolipidemická liečba vo všetkých ramenách viedla nielen k zlepšeniu lipidového metabolizmu, ale aj k zníženiu aktivity transamináz a GMT. Liečba bola bezpečná, nezaznamenali sme závažnejšie nežiaduce účinky, a to ani pri použití statínov. Záver. Pacienti s nealkoholovou steatózou pečene a poruchou lipidového metabolizmu by mali byť liečení hypolipidemikami, ktoré sú v tejto indikácii klinicky výhodné a bezpečné.
Kľúčové slová: nealkoholová steatóza pečene, porucha metabolizmu lipidov a lipoproteínov, liečba, statíny, fibráty

Hypolipidemic treatment of patients with nonalcoholic fatty liver disease
Introduction. In most patients with nonalcoholic fatty liver disease exist a wide variety of lipid metabolism disorder, most notably hypertriacylglycerolemia. Among drugs most commonly used to treat these disorders are fibrates, statins, combination of the two, or combination of statin and ezetimib. Goal of this treatment is to correct the metabolic disorder, lower the accumulation of fat in hepatocytes and stop the progression of fibrogenesis. Administration of fibrates lowers the serum activity of liver tests, but has little effect on fibrogenesis. Statins are able to lower the activity of liver tests, but also able to stop the progression of fibrogenesis. Addition of ezetimib to statin therapy has no additional benefit. Adverse effects of hypolipidemic treatment are rare, but all published studies have the drawback of small size and short duration of treatment. Aim. To find out if hypolipidemic treatment has any effect on liver tests activity and lipoprotein metabolism in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Patients and methods. We enrolled 90 patients (56 female, 34 male) with average age 50,25±10,05 years. 25 patients were treated with atorvastatin (20mg daily), 16 patients were treated with fenofibrate (200 or 267 mg daily) and 19 patients were treated with simvastatin (20 mg daily). 30 patients were treated with combination of statin and fibrate. Biochemical activity of liver tests and parameters of lipoprotein metabolism were evaluated after 3 and 6 months. Results. Hypolipidemic treatment in all groups resulted not only in improvement of lipoprotein metabolism, but also in lowering the activity of liver transaminases and GGT. No serious adverse effects were observed. Conclusion. Patients with nonalcoholic fatty liver disease are legitimate candidates for hypolipidemic treatment. Drugs used in this indication are clinically effective and safe.
Key words: nonalcoholic fatty liver disease, lipid metabolism disorder, treatment, statins, fibrates
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Martinská fakultná nemocnica, Martin
Recidivujúce infekcie dolných dýchacích ciest: aké sú možnosti antibiotickej liečby?
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc – najnovšie poznatky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Kamil Koleják, PhD.
Neurochirurgická klinika FN Nitra, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra
prof. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UPJŠ, Košice
Chirurgická liečba osteoporotických zlomenín tiel stavcov vertebroplastikou a kyfoplastikou
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
Urologická klinika LF UPJŠ, Košice
Renálna kolika v praxi všeobecného lekára
doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.
Laboratórium molekulárnej biológie Gendiagnostica s.r.o., Bratislava
Diagnostika a terapia urogenitálnych chlamydióz u žien
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov, Bratislava
Svalové kŕče v praxi všeobecného lekára
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Sine syndróm pri systémovej skleróze
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Peter Jackuliak, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava
MUDr. Soňa Tomková, PhD.
Osteocentrum, Nemocnica Košice-Šaca
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Endokrinologické centrum, NEDÚ n.o, Ľubochňa
Význam suplementácie kalcia a vitamínu D v liečbe osteoporózy – výsledky multicentrickej prospektívnej štúdie
ODBORNÉ PODUJATIA
redakcia Solen
Podujatia pre všeobecných a interných lekárov v roku 2011
ZÁVEREčNÉ SLOVO K TÉME ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prezidentka Slovenskej asociácie aterosklerózy (www.saa.sk), členka redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
AtheroEDUC 2009 – 2010, projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok
Potrebná je kultivovaná diskusia, bez zavádzania, prekrúcania a neprávd
MUDr. Ivan Palúch
Všeobecná a interná ambulancia, Kremnica
Odlišné etické a lekárske názory a aktivity neznamenajú ani tmárstvo ani aroganciu
created by © zooom.sk s.r.o.