Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, vedúci Katedry pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
Rok pľúc 2010 upozornil na alarmujúci problém respiračných ochorení
TÉMA ROKA
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Martin Janičko, MUDr. Eduard Veseliny
1. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Božena Nováková, prof. MUDr. Daniel Pella, CSc.
3. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
Hypolipidemická liečba u pacientov s nealkoholovou steatózou pečene
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Martinská fakultná nemocnica, Martin
Recidivujúce infekcie dolných dýchacích ciest: aké sú možnosti antibiotickej liečby?
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc – najnovšie poznatky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Kamil Koleják, PhD.
Neurochirurgická klinika FN Nitra, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra
prof. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UPJŠ, Košice
Chirurgická liečba osteoporotických zlomenín tiel stavcov vertebroplastikou a kyfoplastikou
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
Urologická klinika LF UPJŠ, Košice
Renálna kolika v praxi všeobecného lekára
doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.
Laboratórium molekulárnej biológie Gendiagnostica s.r.o., Bratislava
Diagnostika a terapia urogenitálnych chlamydióz u žien
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov, Bratislava
Svalové kŕče v praxi všeobecného lekára
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Sine syndróm pri systémovej skleróze
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Peter Jackuliak, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava
MUDr. Soňa Tomková, PhD.
Osteocentrum, Nemocnica Košice-Šaca
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Endokrinologické centrum, NEDÚ n.o, Ľubochňa
Význam suplementácie kalcia a vitamínu D v liečbe osteoporózy – výsledky multicentrickej prospektívnej štúdie
Osteoporóza patrí medzi ochorenia s vysokým výskytom v súčasnej prevažne staršej populácii a značnou mierou ovplyvňuje morbiditu aj mortalitu. Vzhľadom na jej epidemiologické rozmery, zdravotné, ekonomické a sociálne dôsledky je prevencii a liečbe venovať adekvátnu pozornosť. Základný predpoklad prevencie i všetkých terapeutických postupov je adekvátny prísun vápnika a vitamínu D. Cieľ: Práca prezentuje výsledky 3-mesačnej prospektívnej, multicentrickej štúdie, ktorej cieľom bolo porovnať tolerabilitu a bezpečnosťdvoch najčastejšie používaných preparátov na suplementáciu kalcia a vitamínu D u pacientov s osteopéniou. Súbor a metodika: Súbor 59 pacientov, rozdelených na dve ramená. Prvé rameno (n=28) užívalo prípravok Caltrate Plus a pacienti v druhom ramene (n=31) užívali prípravok Osteogenon. U pacientov sa pri vstupe do štúdie zrealizovala denzitometria a do štúdie boli zaradení pacienti s hodnotou T-score v pásme -2 až -2,5 SD. Pacientom sa taktiež na vstupnej vizite a následne o 3 mesiace odobrala krv, v ktorej boli stanovené základné parametre kostného metabolizmu. Dotazníkovou metodikou sa hodnotila tolerabilita, chuť prípravkov a nežiaduce účinky. Získané výsledky sa štatisticky spracovali. Výsledky: Tolerabilita liečby bola u prípravku Caltrate Plus dobrá a veľmi dobrá v 97 %. Preparát Osteogenon bol v 71 % dobre tolerovaný a asi 30 % pacientov opisovalo zlú až veľmi zlú tolerabilitu. Výskyt nežiaducich účinkov bol signifikantne (p=0,02) častejší u preparátu Osteogenon (64,5 %) v porovnaní s preparátom Caltrate Plus (21,4 %). Lepšiu chuť prípravku opisovali pacienti u prípravku Caltrate Plus. Došlo k miernemu vzostupu vitamínu D a poklesu hladiny parathormónu, avšak tieto zmeny boli štatisticky nesignifikantné (p=0,65). Aj ostatné biochemické parametre boli bez signifikantného rozdielu v hodnotách medzi vstupnou a výstupnou hodnotou. Záver: Žiadna z medikácii osteoporózy by nebola efektívna, keby pacienti súčasne neužívali aj preparáty kalcia a vitamínu D. Na základe výsledkov našej štúdie Caltrate Plus môžeme považovať za vhodný prípravok na na suplementáciu vápnika a vitamínu D pri špecifickej liečbe osteoporózy, ako aj na korekciu kombinovanej deficiencie vitamínu D a vápnika u starších osôb.
Kľúčové slová: osteoporóza, suplementácia vitamínu D a kalcia, tolerabilita liečby, adherencia

Importance of calcium and vitamin D supplementation in osteoporosis treatment - a multicentre prospective study
Osteoporosis is a frequent disease, mainly in older peoples. According to the health, economic and social consequences adequate attention should be paid to the prevention and therapy of osteoporosis. A basic principle of prevention and also therapy in osteoporosis is supplementation of calcium and vitamin D. Aim: Authors present results of 3month prospective, multicentre study, in which they compare tolerability and safety of 2 basic medicaments used for supplementation of calcium and vitamin D. Design and participants: 59 patients were divided in two subgroups according the used medicament, Caltrate Plus (n=28) versus Osteogenon (n=31). At initiation visit was measured densitometry of the patient and included were patients with T-score between -2 to -2,5 SD. Blood test with bone turnover markers was also performed. Tolerability, taste and adverse events were analyzed per standardised answer sheets. Results: Tolerability of Caltrate Plus was very good and good in 97%. Medicament Osteogenon was in 71% good tolerated, and about 30% patients answered that the medicament is bad tolerated. Adverse events were frequent in subgroup of Osteogenon (64,5%) in comparison to medicament Caltrate Plus (21,4%). Caltrate Plus described better taste from patients. In biochemical parameters there was only a decrease of parathormone and vitamin D, but these results like changes in others biochemical results were not significant. Conclusion: Every antiosteoporotic treatment is effective only in combination with calcium and vitamin D supplements. According the results of our study Caltrate Plus is a safe and good tolerated medicament for supplementation of calcium and vitamin D.
Key words: osteoporosis, supplementation of calcium and vitamin D, tolerability of treatment, adherence to treatment
ODBORNÉ PODUJATIA
redakcia Solen
Podujatia pre všeobecných a interných lekárov v roku 2011
ZÁVEREčNÉ SLOVO K TÉME ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prezidentka Slovenskej asociácie aterosklerózy (www.saa.sk), členka redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
AtheroEDUC 2009 – 2010, projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Gynekologická ambulancia, Pezinok
Potrebná je kultivovaná diskusia, bez zavádzania, prekrúcania a neprávd
MUDr. Ivan Palúch
Všeobecná a interná ambulancia, Kremnica
Odlišné etické a lekárske názory a aktivity neznamenajú ani tmárstvo ani aroganciu
created by © zooom.sk s.r.o.