Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku, členka redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Záujem o lekárov v primárnej zdravotnej starostlivosti v Európe rastie
TÉMA ROKA
MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum, Bratislava
Budúcnosť hypolipidemickej liečby
Súčasné stratégie na prevenciu aterotrombotických komplikácií sú zamerané na modifikáciu rizikových faktorov aterotrombózy prostredníctvom liekov podporovaných evidence based medicine (aspirín/a alebo klopidogrel, β-blokátory, ACE-inhibítory a statíny). Napriek intenzívnemu manažmentu konvenčných rizikových faktorov aterosklerózy kardiovaskulárne reziduálne riziko ostáva stále vysoké. Toto všetko vedie k ďalšej snahe ovplyvniť prognózu vysokorizikových pacientov vývojom nových hypolipidemík, ktoré môžu byť zamerané na ovplyvnenie aterogénnych lipoproteínov (inhibítory squlén syntázy, MTP inhibítory, anti-sense oligonukleotidy pre apo B), na ovplyvnenie metabolizmu antiaterogénnych HDL častíc (CETP inhibítory, agonisty LX receptora, agonisty PPAR-α, agonisty PPAR-β/δ, inhibítory endotelovej lipázy, apo A-I mimetické peptidy), ako aj na vývoj nových liekov redukujúcich subklinický vaskulárny zápal, upravujúcich stabilizáciu vulnerabilného plátu (inhibítory fosfolipázy A2).
Kľúčové slová: inhibítory squalén syntázy, MTP inhibítory, anti-sense oligonukleotidy pre apo B, CETP inhibítory, agonisty LX receptora, agonisty PPAR-α, agonisty PPAR-β/δ, inhibítory endotelovej lipázy, apo A-I mimetické peptidy, inhibítory fosfolipázy A2, inhibítory s lipoproteínmi asociovanej fosfolipázy A2.

Future of hypolipidemic therapy
Strategies for preventing complications of atherosclerotic vascular disease have emphasized risk factor modification using treatment approaches supported by evidence based medicine (aspirin and/or clopidogrel, β-adrenergic blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors and statins). Despite the intensive management of the conventional risk factors is residual cardiovascular risk remaining high. There is the prospect that novel therapies target the atherogenic lipoproteins (squalene synthase inhibitors, MTP inhibitors, antisense oligonucleotides to apo B), target the high density lipoproteins metabolism (CETP inhibitors, LX receptor agonists, PPAR α agonists, PPARβ/δ agonists, endotelial lipase inhibitors, Apo A-I mimetic peptides) and target the vessel wall (phospholipase A2 inhibitors) will provide incremental benefit for the high risk cardiovascular disease patient.
Key words: squalene synthase inhibitors, MTP inhibitors, antisense oligonucleotides to apo B, CETP inhibotors, LX receptor agonists, PPAR α agonists, PPARβ/δ agonists, endotelial lipase inhibitors, Apo A-I mimetic peptides, Phospholipase A2 inhibitors, selective Lipoprotein- Associated Phosholipase A2 inhibitors.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Kristína Brázdilová, MUDr. Peter Jackuliak, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Farmakoterapia osteoporózy a adherencia pacienta
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Obezita a kardiovaskulárny systém
MUDr. Katarína Dostálová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Univerzitná nemocnica Bratislava
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Klinika úrazovej chirurgie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Univerzitná nemocnica Bratislava
Profylaxia venózneho tromboembolizmu u chirurgického pacienta
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika TaPCH, UK JLF a MFN, Martin
MUDr. Martina Ondrušová
SAV Bratislava
MUDr. Anton Dzian
Chirurgická klinika, UK JLF a MFN, Martin
Karcinóm pľúc prekročil hranice tretieho milénia – I. časť
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny v Brně
Rhinosinusitis v ambulantní praxi
MUDr. Andrea Hradiská
Kožní ambulance, Uherskohradišťská nemocnice, Uherské Hradiště
Necrobiosis lipoidica
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Jana Bendová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Veľký Biel
MUDr. Iveta Vaverková
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Liečba refluxovej choroby žalúdka v ambulanciách slovenských všeobecných lekárov
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej ZS, Trenčín
Úspešný VI. kongres MEDICÍNA PRE PRAX 2010 pritiahol i viac mladých lekárov
Magdaléna Žiaková, redaktorka
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Nový prístup k liečbe chronickej bolesti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia Solen
Tlačové správy
redakcia Solen
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.