Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku, členka redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Záujem o lekárov v primárnej zdravotnej starostlivosti v Európe rastie
TÉMA ROKA
MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum, Bratislava
Budúcnosť hypolipidemickej liečby
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Kristína Brázdilová, MUDr. Peter Jackuliak, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Farmakoterapia osteoporózy a adherencia pacienta
Osteoporóza je závažné chronické ochorenie. Celosvetove utrpí jedna z troch žien (viac než u rakoviny prsníka) a jeden z piatich mužov (viac než u rakoviny prostaty) vo veku nad 50 rokov osteoporotickú zlomeninu. V priemere 20 – 25 % žien starších ako 50 rokov má jednu, eventuálne viac vertebrálnych fraktúr. Cieľom liečby osteoporózy je redukcia rizika vzniku fraktúry a zlepšenie kvality života pacientov s už preexistujúcou osteoporotickou fraktúrou. Existujú viaceré odporučenia komplexného manažmentu osteoporózy, ktoré zahŕňajú dostatočný príjem vápnika, vitamínu D, telesnú aktivitu, režimové opatrenia. Antiresorpčné medikamenty zahŕňajú bisfosfonáty (alendronát, rizedronát, ibandronát a zolendronát), selektívne inhibítory (modulátory) estrogénových receptorov (raloxifén), kalcitonín a hormonálnu substitučnú terapiu. Teriparatid a parathormón sú osteoanabolicky pôsobiace látky, pričom stroncium ranelát má duálne pôsobenie. Všetky uvedené lieky majú početnými klinickými štúdiami dokázaný efekt na redukciu vertebrálnych a non-vertebrálnych fraktúr. Priemeraná odporúčaná dĺžka liečby je 5 rokov, u osteoanabolických prípravkov 18 – 32 mesiacov. Včas začatá a indikovaná liečba môže účinne znížiť výskyt osteoporotických fraktúr.
Kľúčové slová: osteoporóza, farmakoterapia, adherencia liečby, compliance pacienta

Osteoporosis pharmacotherapy and adherence of patient
Osteoporosis is a chronic skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing to an increased risk of fracture. Around the world, 1 in 3 women (more than for breast cancer) and 1 in 5 men (more than for prostate cancer) over the age of 50 will experience an osteoporotic fracture. Approximately 20-25% of women over the age of 50 have one or more vertebral fractures. The aim of treating osteoporosis is to reduce risk of fractures and to improve quality of life of patients with preexisting fractures. Several interventions to prevent and reduce fracture risk are being recommended. These include adequate intake of calcium, vitamin D, exercise, avoiding nicotine, alcohol-intake and other osteoporosis risk factors and treating disorders leading to osteoporosis. Antiresorptive osteoporotic drugs include bisphosphonates (alendronate, risedronate, ibandronate and zolendronate), selective estrogen receptor modulators (raloxifene), calcitonine and in the past also hormone replacement therapy. Teriparatide and parathormone are osteoanabolic drugs and strontium ralenate has dual antiresorptive and osteoanabolic effect. All these drugs have shown to reduce risk of vertebral and some also nonvertebral fractures. The average duration recommended for the treatment is 5 years, in osteoanabolics 18 - 32 months. Early conset of powerful treatment can effectively reduce the number of osteoporotic fractures.
Key words: osteoporosis, treatment, adherence to treatment, compliance of patient
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Obezita a kardiovaskulárny systém
MUDr. Katarína Dostálová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Univerzitná nemocnica Bratislava
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Klinika úrazovej chirurgie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Univerzitná nemocnica Bratislava
Profylaxia venózneho tromboembolizmu u chirurgického pacienta
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika TaPCH, UK JLF a MFN, Martin
MUDr. Martina Ondrušová
SAV Bratislava
MUDr. Anton Dzian
Chirurgická klinika, UK JLF a MFN, Martin
Karcinóm pľúc prekročil hranice tretieho milénia – I. časť
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny v Brně
Rhinosinusitis v ambulantní praxi
MUDr. Andrea Hradiská
Kožní ambulance, Uherskohradišťská nemocnice, Uherské Hradiště
Necrobiosis lipoidica
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Jana Bendová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Veľký Biel
MUDr. Iveta Vaverková
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Liečba refluxovej choroby žalúdka v ambulanciách slovenských všeobecných lekárov
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej ZS, Trenčín
Úspešný VI. kongres MEDICÍNA PRE PRAX 2010 pritiahol i viac mladých lekárov
Magdaléna Žiaková, redaktorka
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Nový prístup k liečbe chronickej bolesti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia Solen
Tlačové správy
redakcia Solen
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.