Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT - ANTIAGREGAčNÁ LIEčBA
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.
2. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Současná antiagregační terapie v praxi
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika LF UK a FNsP v Bratislave
Claudicatio Intermittens – možnosti ambulantnej liečby
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Terapie akutní fáze a sekundární prevence ischemického iktu a tranzitorní ischemické ataky – změny po publikaci doporučení ESO 2008 a 2009
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Ján Kriška
Blue Ridge Cardiology. MtAiry, NC, USA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika FN a LF UK, Bratislava
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika FN a LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Všeobecný lekár, Nové Zámky
Percepcia rizika pri antiagregačnej preventívnej terapii
Množstvo dôkazov dokladuje význam preventívnej farmakoterapie antitrombotikami pri prevencii náhlych tromboembolických príhod a na druhej strane existuje nezanedbateľné riziko pre pacienta. Krvácanie a ďalšie nežiaduce účinky často limitujú podávanie antitrombocytárnych liekov základnej línie. Známy je gastrointestinálny dyskomfort a provokácia astmatických záchvatov pri aspiríne. Lepšiu toleranciu má klopidogrel. Neadekvátna percepcia rizika môže negatívne ovplyvniť preskripčné rozhodovanie lekárov a adherenciu k liečbe u pacientov. V prehľadnom článku doplnenom príkladmi z cielených štúdií autori poukazujú na limity bezpečnosti vybraných liečiv.
Kľúčové slová: percepcia rizika, bezpečnosť liekov, adherencia ku terapii, antitrombotiká, aspirín

Risk perceptions in the antiaggregation preventive therapy
therapy in the reduction of acute vascular events. On the other hand, there is considerable risk associated with this therapy. Bleeding and other adverse drug reactions often limit the usage of the basic antiplatelet drug, that is aspirin. Clopidogrel has proved better tolerance as well as effectivity in this setting. The inadequate drug risk perception may negatively influence the prescriptive decisions of doctors and patients´ adherence to the treatment. The authors of the review article aimed to show the limits of the chosen drugs.
Key words: risk perceptions, safety of drugs, adherence to the treatment, aspirin
created by © zooom.sk s.r.o.