Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT - ANTIAGREGAčNÁ LIEčBA
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.
2. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Současná antiagregační terapie v praxi
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika LF UK a FNsP v Bratislave
Claudicatio Intermittens – možnosti ambulantnej liečby
Periférne artériové ochorenie (PAO) končatín je dôležitým prejavom systémovej aterosklerózy. Claudicatio intermittens predstavuje druhé štádium PAO. V tomto štádiu ochorenia sa používa najmä konzervatívna liečba (ovplyvnenie rizikových faktorov aterosklerózy, antiagregačná liečba, pravidelná fyzická aktivita, farmakoterapia vazoaktívnymi látkami). V práci sa rozoberá liečba klaudikačného štádia PAO končatín.
Kľúčové slová: periférne artériové ochorenie končatín, claudicatio intermittens, liečba

Claudicatio Intermittens – Possibilities of Treatment in Ambulatory Practice
Peripheral arterial disease (PAD) of extremities is an important manifestation of systemic atherosclerosis. Claudicatio intermittens is the second stage of PAD. In this stage of the disease mainly conservative treatment is used (modification of risk factors of atherosclerosis, antiplatelet drugs, regular physical activity, vasoactive pharmacological treatment). Therapy of claudicatio intermittens is discussed in this article.
Key words: peripheral arterial disease of extremities, of claudicatio intermittens, treatment
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Terapie akutní fáze a sekundární prevence ischemického iktu a tranzitorní ischemické ataky – změny po publikaci doporučení ESO 2008 a 2009
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Ján Kriška
Blue Ridge Cardiology. MtAiry, NC, USA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika FN a LF UK, Bratislava
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika FN a LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
Všeobecný lekár, Nové Zámky
Percepcia rizika pri antiagregačnej preventívnej terapii
created by © zooom.sk s.r.o.