Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
lekár záchrannej služby a vysokoškolský učiteľ, člen redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Prvá pomoc – preceňovaná i podceňovaná
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK – FNsP, Prvé angiologické pracovisko, Bratislava
Generalizované a lokalizované (regionálne) edémové stavy
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD, mim. prof.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
Kardiálna synkopa
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica
Karcinóm prostaty
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Slavomír Šuch
Interná ambulancia, MED-CENTRUM s. r. o., Martin
Fixné kombinácie kalciových blokátorov a inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu v liečbe hypertenzie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Iveta Kopalová
Interné oddelenie NsP Žilina
Diagnostický a terapeutický prístup k pacientovi s defektom na predkolení a nohe
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie Klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Alergia na blanokrídly hmyz – stále aktuálny problém
Systematicky tvorí hmyz (Insecta) veľmi početnú samostatnú triedu kmeňa článkonožcov (Arthropoda). Rôzne druhy hmyzu môžu vnímavým jedincom spôsobiť pestrú škálu alergických prejavov, a to v závislosti od genetickej predispozície, vplyvov prostredia a spôsobu expozície organizmu hmyziemu alergénu. Podchytenie, správna diagnostika a liečba alergie na bodnutie blanokrídlym hmyzom sú nevyhnutné – každoročne zomrie na jeho následky na Slovensku v priemere jeden človek. Po každej systémovej reakcii spôsobenej bodavým hmyzom má nasledovať adekvátna diagnostika, na základe ktorej sa indikuje alergénová vakcinácia (imunoterapia), ktorá významne redukuje riziko závažnej reakcie pri reexpozícii. Každý pacient s anamnézou celkovej, ale aj veľkej lokálnej reakcie, má byť vybavený tzv. balíčkom prvej pomoci.
Kľúčové slová: blanokrídly hmyz, alergia, diagnostika, liečba, prevencia

Allergy to hymenoptera venom – still an actual problem
Taxonomically insects form abundant independent class of the Arthropoda stem. Different insect genera can cause heterogeneous allergic symptoms in susceptible individual – depending up to genetic predispositions, environmental influence and way of exposition to insect allergen. The catch up, adequate diagnosis and therapy of insect sting allergy is crucial – in each year dies in Slovakia on average one patient. After each systemic reaction caused by stinging insects should be done an adequate diagnosis on the basis of which allergen vaccine (immunotherapy) is indicated because it significantly reduces the risk of severe reaction after re-exposition. Every patient with anamnesis of systemic, but also big local reaction is to be provided with an emergency first aid kit.
Key words: hymenoptera venom, allergy, diagnosis, therapy, prevention
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Renáta Palmajová
NZZ – diabetologická a metabolická ambulancia, Bratislava, Podunajské Biskupice
Význam kombinovanej hypolipidemickej liečby pre pacientov s metabolickým syndrómom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.,.
predsedkyňa organizačného výboru kongresu
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD
prezident kongresu a prezident SSUMaMK
Zo Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia Solen
Z diania v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
created by © zooom.sk s.r.o.