Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
lekár záchrannej služby a vysokoškolský učiteľ, člen redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Prvá pomoc – preceňovaná i podceňovaná
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK – FNsP, Prvé angiologické pracovisko, Bratislava
Generalizované a lokalizované (regionálne) edémové stavy
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD, mim. prof.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
Kardiálna synkopa
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica
Karcinóm prostaty
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Slavomír Šuch
Interná ambulancia, MED-CENTRUM s. r. o., Martin
Fixné kombinácie kalciových blokátorov a inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu v liečbe hypertenzie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Iveta Kopalová
Interné oddelenie NsP Žilina
Diagnostický a terapeutický prístup k pacientovi s defektom na predkolení a nohe
Vred predkolenia predstavuje skôr symptóm ako diagnózu. Ňou sa stáva, až keď je určená jeho príčina. Veľká väčšina vredov predkolení je cievneho pôvodu. Tieto defekty vyžadujú diagnostické odlíšenie poškodenia arteriálneho a venózneho systému. Ostatné defekty, ktorých je menšina, vyžadujú rozpoznanie vzácnejšej príčiny stavu – napríklad nádoru. Orientačne možno stanoviť etiológiu defektu na základe klinického nálezu. Podrobnejšie posúdenie cievneho systému vyžaduje prístrojové vyšetrenia, vylúčenie iných príčin vyžaduje často histologické alebo mikrobiologické vyšetrenie. V prípade defektov zvláštnej etiológie je potrebné podrobnejšie a špecializovanejšie vyšetrenie a často je nevyhnutný interdisciplinárny prístup.
Kľúčové slová: vredy predkolenia, etiológia, diagnostika

Diagnostic and therapeutic approach to the patient with lower leg lesion
Lower leg ulcer is considered rather as a symptom than a diagnose itself. It becomes one, once its cause has been established. The majority of ulcers are of vascular etiology and arterial lesions need to be distinguished from venous ones. Minority of ulcers is of special origin e.g. tumor, which has to be recognized. Probable etiology of an ulcer may be established according to clinical finding. However, more precise diagnose of vascular damage needs to be verified by some of the imaging methods. To exclude some of the more rare diseases one may use histological or microbiologic investigation methods. In special cases, detailed and specialized evaluation is needed and an interdisciplinary approach must be employed.
Key words: lower leg ulcer, etiology, diagnostic
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie Klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Alergia na blanokrídly hmyz – stále aktuálny problém
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Renáta Palmajová
NZZ – diabetologická a metabolická ambulancia, Bratislava, Podunajské Biskupice
Význam kombinovanej hypolipidemickej liečby pre pacientov s metabolickým syndrómom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.,.
predsedkyňa organizačného výboru kongresu
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD
prezident kongresu a prezident SSUMaMK
Zo Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia Solen
Z diania v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
created by © zooom.sk s.r.o.