Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
lekár záchrannej služby a vysokoškolský učiteľ, člen redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Prvá pomoc – preceňovaná i podceňovaná
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK – FNsP, Prvé angiologické pracovisko, Bratislava
Generalizované a lokalizované (regionálne) edémové stavy
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD, mim. prof.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
Kardiálna synkopa
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica
Karcinóm prostaty
Karcinóm prostaty (KP), s incidenciou 214 nových prípadov na 1000 mužov v Európe, patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce zhubné ochorenia. KP je druhou najčastejšou príčinou úmrtia v mužskej populácii. Na Slovensku sa ročne diagnostikuje 1000 až 1200 KP. Najznámejšie faktory, ktoré určujú riziko vzniku a vývoja KP sú: zvýšený vek, dedičnosť a snáď aj rasa. Zatiaľ nie je vedecký dôkaz pre všeobecný skríning celej populácie mužov starších ako 50 rokov. Hlavné diagnostické nástroje pre potvrdenie KP sú: digitálne rektálne vyšetrenie (DRV), stanovenie sérovej hladiny prostatického špecifického antigénu (PSA) a transrektálna ultrasonografia (TRUSP). Diagnóza musí byť potvrdená histologickým vyšetrením prítomnosti karcinómu v bioptickej vzorke, alebo v operačnom preparáte. Radikálna prostatektómia (odstránenie prostaty ako aj oboch semenných mechúrikov), alebo externá aktinoterapia umožňujú úplne vyliečenie u jedincov s iniciálnym KP lokalizovaným na prostatickú žľazu. Systematickým sledovaním literatúry s použitím Medline Services vytvorila skupina expertov EAU klinické návody pre diagnostiku, liečbu a sledovanie pacientov s karcinómom prostaty pre Európsku urologickú spoločnosť. Odporúčané kritériá sú založené na dôkaze, vrátane pohľadov na nákladnosť oproti efektivite a klinickú prijateľnosť a sú zohľadnené aj predloženom texte.
Kľúčové slová: karcinóm prostaty, klasifikácia, diagnóza, liečba

Prostate cancer
Prostate cancer is (PC) is a common malignant disease with an incidence ranging from 214 cases per 1000 males in Europe. Furthermore, PC is currently the second most common cause of cancer death in men. 1000 to 1200 PC are diagnosed in Slovakia annually. There are three well-established risk factors for PC: age, heredity and ethnical origin. Thus, there is currently no evidence for introducing widespread, population-based, screening programmes for early PC detection in all men above 50 years. The main diagnostic tools used to look for evidence PC include: digital rectal examination (DRE), serum concentration of prostate specific antigen (PSA) and transrectal ultrasonography (TRUS). Diagnosis depends on the presence of carcinoma in prostate biopsy cores or in operative specimens. Histopathological confirmation of PC must be performed. The goal of radical prostatectomy (removal of the entire prostate gland between the urethra and the bladder, with resection of both seminal vesicles), or external beam radiation is eradication of the disease in initial phase (localised on prostate gland only). These abbreviated guidelines on prostate cancer are endorsed by the EAU working group on oncological urology. Recommended criteria are based on evidence, effectiveness, clinical reliability and cost benefit and present in this article.
Key words: prostate cancer, classification, diagnosis, treatment
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Slavomír Šuch
Interná ambulancia, MED-CENTRUM s. r. o., Martin
Fixné kombinácie kalciových blokátorov a inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu v liečbe hypertenzie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Iveta Kopalová
Interné oddelenie NsP Žilina
Diagnostický a terapeutický prístup k pacientovi s defektom na predkolení a nohe
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie Klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Alergia na blanokrídly hmyz – stále aktuálny problém
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Renáta Palmajová
NZZ – diabetologická a metabolická ambulancia, Bratislava, Podunajské Biskupice
Význam kombinovanej hypolipidemickej liečby pre pacientov s metabolickým syndrómom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.,.
predsedkyňa organizačného výboru kongresu
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD
prezident kongresu a prezident SSUMaMK
Zo Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia Solen
Z diania v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
created by © zooom.sk s.r.o.