Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
lekár záchrannej služby a vysokoškolský učiteľ, člen redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Prvá pomoc – preceňovaná i podceňovaná
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK – FNsP, Prvé angiologické pracovisko, Bratislava
Generalizované a lokalizované (regionálne) edémové stavy
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD, mim. prof.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
Kardiálna synkopa
Na rozdiel od reflexných synkop je prognóza pacienta s kardiálnou synkopou a súčasne existujúcim organickým ochorením srdca nepriaznivá. Ročná mortalita pacientov so synkopou vznikajúcou v teréne organického ochorenia srdca je v priemere 20 – 30 %. V 70 % prípadov náhlej srdcovej smrti sa v anamnéze pacienta vyskytuje aspoň jedna epizóda synkopy. Synkopa je u pacientov s organickým ochorením srdca prognosticky nepriaznivým znamením a vyžaduje správny diagnostický a terapeutický prístup. Kľúčovým diagnostickými postupmi sú okrem klinického zhodnotenia echokardiografia, invazívne elektrofyziologické vyšetrenie a implantácia slučkového rekordéra. Terapia sa riadi vyvolávajúcou príčinou. V prevencii náhlej srdcovej smrti v dôsledku malígnych komorových porúch rytmu je indikovaná implantácia kardioverter-defibrilátora.
Kľúčové slová: synkopa, elektrofyziologické vyšetrenie, implantovateľný slučkový rekordér, komorová tachykardia, implantovateľný kardioverter-defibrilátor

Cardiac syncope
In contrast to reflex syncope, the prognosis of patient with co-existing organic heart disease is unfavourable. One year mortality in patients with syncope and organic heart disease is 20-30 %. In 70% of sudden cardiac death cases, at least one episode of syncope can be documented in the patient’s history. Syncope in patient with organic heart disease is sign of adverse prognosis and requires correct diagnostic and therapeutic approach. Besides clinical evaluation, principal diagnostic methods are echocardiography, invasive electrophysiological study and implantation of the loop recorder. Treatment is based on underlying etiology. Implantation of cardioverter-defibrillator is indicated in the prevention of sudden cardiac death resulting from of malignant ventricular arrhythmias.
Key words: syncope, electrophysiological study, implantable loop recorder, ventricular tachycardia, implantable cardioverter defibrillator
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica
Karcinóm prostaty
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Slavomír Šuch
Interná ambulancia, MED-CENTRUM s. r. o., Martin
Fixné kombinácie kalciových blokátorov a inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu v liečbe hypertenzie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Iveta Kopalová
Interné oddelenie NsP Žilina
Diagnostický a terapeutický prístup k pacientovi s defektom na predkolení a nohe
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie Klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Alergia na blanokrídly hmyz – stále aktuálny problém
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Renáta Palmajová
NZZ – diabetologická a metabolická ambulancia, Bratislava, Podunajské Biskupice
Význam kombinovanej hypolipidemickej liečby pre pacientov s metabolickým syndrómom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.,.
predsedkyňa organizačného výboru kongresu
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD
prezident kongresu a prezident SSUMaMK
Zo Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia Solen
Z diania v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
created by © zooom.sk s.r.o.