Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
lekár záchrannej služby a vysokoškolský učiteľ, člen redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Prvá pomoc – preceňovaná i podceňovaná
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK – FNsP, Prvé angiologické pracovisko, Bratislava
Generalizované a lokalizované (regionálne) edémové stavy
Prehľadová práca informuje stručne o etiopatogenéze, klasifikácii, diferenciálnej diagnóze a racionálnej liečbe generalizovaných a regionálnych opuchových stavov. Edém sa obvykle definuje ako abnormálna akumulácia extravaskulárnej extracelulárnej intersticiálnej tekutiny v takom množstve, že umožňuje jeho diagnózu pri fyzikálnom vyšetrení. Edémy môžu byť generalizované alebo lokalizované. Patofyziologické mechanizmy vzniku edému sú rozličné. Racionálna liečba opuchových stavov musí byť zameraná predovšetkým na základné ochorenie, ktoré je ich príčinou.
Kľúčové slová: edémy, etiopatogenéza, klasifikácia, diferenciálna diagnóza, racionálna liečba

Generalized and localized (regional) edema
The article informs about current views of the etiopathogenesis, classification, differential diagnosis and rational treatment of generalized and localized (regional) edema. Edema is ordinarily defined as an abnormal accumulation of extra vascular extracellular interstitial fluid of sufficient magnitude to be clinically detectable. Edema may be generalized or localized. Pathofysiological mechanisms of edema are different. The rational approach to the management of edema is correction of the underlying disease process.
Key words: edema, etiopathogenesis, classification, differential diagnosis, rational treatment
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD, mim. prof.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
Kardiálna synkopa
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica
Karcinóm prostaty
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Slavomír Šuch
Interná ambulancia, MED-CENTRUM s. r. o., Martin
Fixné kombinácie kalciových blokátorov a inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu v liečbe hypertenzie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
MUDr. Iveta Kopalová
Interné oddelenie NsP Žilina
Diagnostický a terapeutický prístup k pacientovi s defektom na predkolení a nohe
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Oddelenie Klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Alergia na blanokrídly hmyz – stále aktuálny problém
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Renáta Palmajová
NZZ – diabetologická a metabolická ambulancia, Bratislava, Podunajské Biskupice
Význam kombinovanej hypolipidemickej liečby pre pacientov s metabolickým syndrómom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.,.
predsedkyňa organizačného výboru kongresu
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD
prezident kongresu a prezident SSUMaMK
Zo Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia Solen
Z diania v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
created by © zooom.sk s.r.o.