Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Magdaléna Žiaková, redaktorka
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Pozvanie na VI. ročník kongresu lekárov prvého kontaktu MEDICÍNA PRE PRAX
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum
Podľa medzinárodnej akademickej nadácie R3i prináša ACCORD Lipid novú nádej diabetikom 2. typu s aterogénnou dyslipidémiou
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava, RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Nádory testis – komplexný prehľad
MUDr. Viera Smetanová, PhD.
Katedra vnútorného lekárstva SZU, Limbová 12, Bratislava
Novšie možnosti farmakoterapie primárnej hypertenzie
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Interní hepatogastroenterologická klinika MU a FN Brno, Oddělení klinické hematologie MU a FN Brno
MUDr. Ivo Novotný
Interní hepatogastroenterologická klinika MU a FN Brno, Oddělení klinické hematologie MU a FN Brno
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Interní hepatogastroenterologická klinika MU a FN Brno, Oddělení klinické hematologie MU a FN Brno
Nesteroidní antiflogistika, antikoagulancia, antiagregancia a změny sliznice žaludku a dvanáctníku
MUDr. Dagmar Kučerová
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. , Bratislava
Makrolidové ATB v liečbe respiračných infekcií
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Katedra reumatológie Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.
III. interná klinika, LF UPJŠ a FNLP, tr. SNP 1, Košice
Farmakoterapia reumatoidnej artritídy II. – biologické lieky
Rozpoznanie cytokínov zahrnutých do patogenézy reumatických chorôb umožnilo zmodernizovanie farmakoterapie chronických reumatických chorôb. Zistilo sa, že ústredné postavenie medzi cytokínmi má faktor nekrotizujúci tumory (TNF). Od roku 1999 potvrdili protilátky proti TNF svoj pozitívny účinok u pacientov reumatoidnou artritídou, ankylozujúcou spondylitídou, psoriatickou artritídou a juvenilnou idiopatickou artritídou. Po zavedení TNF inhibítorov do liečby sa zaviedli ďalšie inhibítory cytokínov (rituximab a abatacept) a vyvíjajú sa mnohé ďalšie schopné modulovať poruchy imunitného systému u pacientov s reumatickými chorobami. Článok opisuje účinnosť a bezpečnosť tohto druhu liečby.
Kľúčové slová: biologická liečba, reumatické choroby, infliximab, etanercept, adalimumab, rituximab, abatacept

Pharmacotherapy of rheumatoid arthritis II. – biological therapy
The analysis of cytokines involved in pathogenesis of rheumatic diseases subsequently revolutionized the management of patients with chronic rheumatic disorders. Tumour necrosis factor-alpha (TNF-alpha) has been found to play a pivotal role in rheumatic inflammation. Since 1999 monoclonal antibodies against TNF were able to demonstrate positive effects in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis and juvenile idiopatic arthritis. After the approval of the anti-TNF-alpha inhibitors, further agents against other proinflammatory cytokines were approved (rituxumab and abatacept) and under development are many other which will be modulate the disorders of immune system in patients with inflammatory rheumatic diseases. The present article reports on efficacy and safety of biological therapy in patients with rheumatic diseases.
Key words: biologic therapy, rheumatic diseases, infliximab, etanercept, adalimumab, rituximab, abatacept
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
Urologická klinika LF UPJŠ, Košice
Inkontinencia moču v ambulancii praktického lekára
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s. r. o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Mgr. Zuzana Gavalierová
PULSE medicine, s. r. o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Systém manažmentu dokumentácie všeobecného lekára
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Zuzana Nedelková
prezidentka SSVPL SLS
Z diania v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
MUDr. Peter Marko
člen výboru SSVPL SLS, člen redakčnej rady VIA PRACTICA
Z diania v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
TLAčOVÁ SPRÁVA
redakcia Solen
Solen
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.