Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Magdaléna Žiaková, redaktorka
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Pozvanie na VI. ročník kongresu lekárov prvého kontaktu MEDICÍNA PRE PRAX
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum
Podľa medzinárodnej akademickej nadácie R3i prináša ACCORD Lipid novú nádej diabetikom 2. typu s aterogénnou dyslipidémiou
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava, RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Nádory testis – komplexný prehľad
MUDr. Viera Smetanová, PhD.
Katedra vnútorného lekárstva SZU, Limbová 12, Bratislava
Novšie možnosti farmakoterapie primárnej hypertenzie
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Interní hepatogastroenterologická klinika MU a FN Brno, Oddělení klinické hematologie MU a FN Brno
MUDr. Ivo Novotný
Interní hepatogastroenterologická klinika MU a FN Brno, Oddělení klinické hematologie MU a FN Brno
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Interní hepatogastroenterologická klinika MU a FN Brno, Oddělení klinické hematologie MU a FN Brno
Nesteroidní antiflogistika, antikoagulancia, antiagregancia a změny sliznice žaludku a dvanáctníku
Mezi nejčastěji předepisované léky patří nesteroidní antiflogistika, antikoagulancia a antiagregancia. Přes svoji vysokou terapeutickou efektivitu jsou tyto léky příčinou závažných gastrointestinálních komplikací, především krvácení. Jejich indikace proto musí být uvážlivá, se znalostí výhod a nevýhod léčby. V případě, že nemocní jsou těmito léky léčeni v době endoskopického vyšetření, se znalostmi, jak postupovat, aby endoskopický výkon byl bezpečný, tj. aby bylo minimalizováno riziko vzniku krvácivých komplikací. Vždy je třeba zhodnotit, zda při nasazení medikace nesteroidními antiflogistiky se jedná o tzv. rizikové nemocné (vyšší věk, anamnéza vředové nemoci apod.), a v případě že ano, doplnit podávání léků blokátorem protonové pumpy nebo nahradit šetrnějším lékem na bázi inhibice cyklooxygenázy II. U osob léčených agregancii a antikoagulancii je doporučeno zvolit podobnou rozvahu s tím, že podávání kyseliny acetylosalicylové rizikovým osobám by mělo být nahrazeno jiným lékem nebo by měl být podáván současně blokátor protonové pumpy. Při endoskopickém vyšetření u osob se současnou antikoagulační nebo antiagregační terapií je vhodné nemocné stratifikovat, kdy je výkon zatížen vysokým rizikem komplikací a kdy rizikem nízkým. Nejlépe je endoskopii provést jako výkon elektivní po vysazení krvácení indukujících léků, vždy s odpovídajícím zajištěním pacienta z pohledu možných komplikací.
Kľúčové slová: nesteroidní antiflogistika, acetylosalicylová kyselina, blokátory protonové pumpy

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, anticoagulation, antiplatelet medications, changes gastric and duodenal mucosa
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, anticoagulation and antiplatelet medications belong to the most frequently prescribed medications. In spite of their high therapeutic effectiveness these medications cause serious gastrointestinal complications. Their indication must be carefully considered including the knowledge of their advantages and disadvantages. In the case a patient is on these medications during an endoscopic treatment, this information is important, so that the endoscopic examination is safe and the risk of bleeding complications minimalized. It is always necessary to consider whether patients receiving nonsteroidal anti-inflammatory drugs are in high risk (old age, history of peptic ulcer disease etc.). If so the treatment should include proton pump inhibitor or the medication should be replaced by less dangerous drug based on cyclooxygenase II inhibition. Similar considerations are recommended for patients who are on anti-platelet medications and anticoagulation. Acetylosalicylic acid in patients in high risk should be replaced by another medication or concomitent treatment with proton pump inhibitor should be given. It is recommended to stratify patients undergoing endoscopic examination according their risk of complications. It is optimal to perform the endoscopy as an elective procedure after discontinuation of medications with potential of bleeding and with an adequate support with regard to complications.
Key words: nonsteroidal antiinflammatory drugs, acetylosalicylic acid, proton pump inhibitors
MUDr. Dagmar Kučerová
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. , Bratislava
Makrolidové ATB v liečbe respiračných infekcií
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Katedra reumatológie Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.
III. interná klinika, LF UPJŠ a FNLP, tr. SNP 1, Košice
Farmakoterapia reumatoidnej artritídy II. – biologické lieky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
Urologická klinika LF UPJŠ, Košice
Inkontinencia moču v ambulancii praktického lekára
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s. r. o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Mgr. Zuzana Gavalierová
PULSE medicine, s. r. o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Systém manažmentu dokumentácie všeobecného lekára
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Zuzana Nedelková
prezidentka SSVPL SLS
Z diania v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
MUDr. Peter Marko
člen výboru SSVPL SLS, člen redakčnej rady VIA PRACTICA
Z diania v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
TLAčOVÁ SPRÁVA
redakcia Solen
Solen
Tlačové správy
created by © zooom.sk s.r.o.