Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Eva Jurgová, PhD.
členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS, členka redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Interaktívne prístupy k diagnostike a liečbe
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Ústav farmakológie a a klinickej farmakológe Lekárskej fakulty UK, Bratislava
doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Peter Minárik
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Peter Sabaka
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
Miesto niacínu v hypolipidemickej liečbe pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Statíny pri akútnom koronárnom syndróme
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Epidemiológia, etiológia, klinický obraz a prevencia kolorektálneho karcinómu
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Pľúcne fibrózy – difúzne parenchýmové ochorenia pľúc
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.
III. interná klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a Fakultnej nemocnice L.Pasteura, Košice
doc. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Katedra reumatológie Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Farmakoterapia reumatoidnej artritídy I. – nesteroidové antireumatiká, DMARDs
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Denis Richter
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, FNsP Bratislava – Ružinov, Neurologické oddelenie, FNsP Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, FNsP Bratislava – Ružinov
Myopatia indukovaná liekmi znižujúcimi cholesterol a triacylglyceroly
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Limbach
Suicidálny pacient v prednemocničnej starostlivosti
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Hana Sýkorová
Interní klinika FN Motol, Praha
Cushingův syndrom jako projev generalizovaného karcinoidu žaludku
Cushingův syndrom vzniká autonomní nadprodukcí glukokortikoidů. Dělí se na primární, který je způsoben nadprodukcí glukokortikoidů adenomem, karcinomem nebo hyperplázií nadledvin. Sekrece ACTH je potlačena. V případě sekundárního Cushingova syndromu jde o primární nadprodukci ACTH v hypothalamo-hypofyzární oblasti nebo ektopicky. Hladina ACTH je normální nebo vysoká. Ektopická nadprodukce je méně častá, nejčastěji je zdrojem malobuněčný karcinom plic, thymom, méně často karcinoidy a další malignity. Incidence karcinoidů je od 0,7–2,1/100 tisíc obyvatel. Přestože se častěji vyskytují v oblasti trávicího traktu než v oblasti plic a bronchů, bývají gastrointestinální karcinoidy vzácněji příčinou nadprodukce ACTH než plicní karcinoidy. Karcinoid žaludku patří mezi vzácně se vyskytující endokrinní tumory zažívacího traktu, často bez klinické manifestace. U 80leté pacientky byl příčinou Cushingova syndromu generalizovaný karcinoid žaludku.
Kľúčové slová: Cushingův syndrom, karcinoid žaludku, nadprodukce ACTH

Cushing‘s syndrome as a manifestation of generalized gastric carcinoid
Cushing‘s syndrome occurs as a result of autonomous overproduction of glucocorticoids. Primary Cushing‘s syndrome is caused by glucocorticoid overproduction by an adenoma, carcinoma, or adrenal hyperplasia. ACTH secretion is suppressed. In the case of secondary Cushing‘s syndrome, there is primary ACTH overproduction in the hypothalamic-pituitary region or ectopically. The level of ACTH is normal or high. Ectopic overproduction is less common, the sources most typically include small-cell lung carcinoma and thymoma, less frequently carcinoids and other malignancies. The incidence of carcinoids ranges from 0.7 to 2.1 per 100,000 people. Although they more commonly occur in the area of the gastrointestinal tract than in the lungs or bronchi, gastrointestinal carcinoids cause ACTH overproduction less frequently than lung carcinoids. Gastric carcinoid is a rarely occurring endocrine tumour of the gastrointestinal tract, often lacking clinical manifestation. A generalized gastric carcinoid was the cause of Cushing‘s syndrome in an 80-year-old female patient.
Key words: Cushing‘s syndrome, gastric carcinoid, ACTH overproduction
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum, Bratislava
MUDr. Eva Rajecová
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, CSc.
Stretnutie odborníkov s členmi Spoločnosti familiárnych hyperlipoproteinémií
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia SOLEN
Vstup Zentivy do sanofi-aventis zrýchli obnovu liekov na Slovensku
redakcia Solen
Noví predstavitelia asociácií výrobcov v Slovenskej republike
REDAKčNý STĚPčEK
Magdaléna Žiaková
redaktorka SOLEN
Redakčný stĺpček
TLAčOVÁ SPRÁVA
Svetový týždeň informácií o soli v potrave 2010
created by © zooom.sk s.r.o.