Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Eva Jurgová, PhD.
členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS, členka redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA
Interaktívne prístupy k diagnostike a liečbe
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Ústav farmakológie a a klinickej farmakológe Lekárskej fakulty UK, Bratislava
doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Peter Minárik
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Peter Sabaka
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a FNsP, Bratislava
Miesto niacínu v hypolipidemickej liečbe pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom
Vysoké reziduálne kardiovaskulárne riziko u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom je možné priaznivo zmeniť ovplyvnením spektra lipidov v plazme nad rámec ovplyvnenia hladiny LDL-cholesterolu v dôsledku liečby statínom. Niacín môže predstavovať výhodnú súčasť kombinovanej hypolipidemickej liečby pridávanej ku liečbe samotným statínom. Hypolipidemické účinky niacínu boli známe už dávnejšie, avšak doterajšia liečba bola limitovaná významnými vedľajšími účinkami liečby. Išlo predovšetkým o významný flush, sprostredkovaný predovšetkým cez prostaglandín D2, ako aj neexistenciu formy niacínu s pomalým uvoľňovaním. V súčasnosti je možné súčasné využitie kombinácie laropiprantu (antagonistu PGD2 receptoru) a pomalého uvoľňovania niacínu (typu extended-release) vo fixnej forme. Prvé výsledky poukazujú na výhody takejto formy liečby u pacientov s vysokým reziduálnym kardiovaskulárnym rizikom.
Kľúčové slová: hypolipidemiká, reziduálne kardiovaskulárne riziko, niacín, liečba

Role of niacin in a hypolipidaemic treatment in high cardiovascular risk patients
High residual cardiovascular risk in high cardiovascular risk patients is possible to influence by improving lipids beyond LDL-cholesterol lowering with statin monotherapy. Niacin may play an important role in a combined hypolipidemic treatment added to statin monotherapy. Hypolipidemic effects of niacin were known already for a long time, but the treatment was limited by the occurrence of significant sideeffects. They mainly occur due to the flush mediated primarily by prostaglandin D2 and not existing slow-released formulas. Nowadays we have possibility to use the combination of laropiprant (PGD2 receptor antagonist) together with extended-release form of niacin in fixed-dose tablet. First results show advantages of this form of therapy in high cardiovascular risk patients.
Key words: hypolipidaemic drugs, residual cardiovascular risk, niacin, therapy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Statíny pri akútnom koronárnom syndróme
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Epidemiológia, etiológia, klinický obraz a prevencia kolorektálneho karcinómu
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Pľúcne fibrózy – difúzne parenchýmové ochorenia pľúc
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.
III. interná klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a Fakultnej nemocnice L.Pasteura, Košice
doc. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Katedra reumatológie Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Farmakoterapia reumatoidnej artritídy I. – nesteroidové antireumatiká, DMARDs
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Denis Richter
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, FNsP Bratislava – Ružinov, Neurologické oddelenie, FNsP Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, FNsP Bratislava – Ružinov
Myopatia indukovaná liekmi znižujúcimi cholesterol a triacylglyceroly
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Limbach
Suicidálny pacient v prednemocničnej starostlivosti
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Hana Sýkorová
Interní klinika FN Motol, Praha
Cushingův syndrom jako projev generalizovaného karcinoidu žaludku
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Špecializovaná lipidologická ambulancia, MED PED centrum, Bratislava
MUDr. Eva Rajecová
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, CSc.
Stretnutie odborníkov s členmi Spoločnosti familiárnych hyperlipoproteinémií
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
redakcia SOLEN
Vstup Zentivy do sanofi-aventis zrýchli obnovu liekov na Slovensku
redakcia Solen
Noví predstavitelia asociácií výrobcov v Slovenskej republike
REDAKčNý STĚPčEK
Magdaléna Žiaková
redaktorka SOLEN
Redakčný stĺpček
TLAčOVÁ SPRÁVA
Svetový týždeň informácií o soli v potrave 2010
created by © zooom.sk s.r.o.