Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kontrola infekčných chorôb – nové výzvy i v treťom tisícročí
TÉMA ROKA
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
Interné oddelenie NsP Levice n.o., Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
RNDr. Miriam Zagyiová
Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Statíny a ezetimib – súčasné postavenie v liečbe dyslipidémií (v kardiovaskulárnej prevencii)
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika LF UK, Bratislava
Prevencia a liečba chronickej venóznej insuficiencie
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Léčba hypertenze fixní kombinací – nové důkazy
MUDr. Radovan Košturiak
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Všeobecná nemocnica s poliklinikou n.o., Lučenec
Prevencia pneumokokových ochorení vo vyššom veku
Streptococcus pneumoniae je okapsulovaný patogén, ktorý je zodpovedný za široké spektrum ochorení – od asymptomatického nosičstva až po fatálne invazívne ochorenia. Najcitlivejšia je skupina detí do 5 rokov a osoby staršie ako 60 rokov. Na Slovensku je až 82 % úmrtí na chrípku a pneumóniu práve zo skupiny 60 a viacročných. Väčšinu pneumónií v tomto veku vyvoláva pneumokok. Vakcinácia predstavuje najúčinnejší nástroj preventívnej medicíny. Na Slovensku je pre osoby staršie ako 2 roky licencovaná 23-valentná polysacharidová vakcína. Účinnosť vakcíny v prevencii pneumokokových pneumóni je 45 % . Vakcína znižuje počet hospitalizácií a mortalitu pacientov. Napriek veľkému potenciálu je stále nedostatočne využívaná.
Kľúčové slová: pneumoková polysacharidová vakcína, pneumónia, prevencia, starnutie

Prevention of diseases caused by pneumococci in older patients
Streptococcus pneumoniae is capsulated pathogen responsible for a wide range of diseases – from asymptomatic carriage to fatal invasive diseases. Most vulnerable groups are children under 5 years and those older than 60 years. In Slovakia, 82% of deaths for influenza and pneumonia belong to group of older people. Most pneumonias in this age are caused by pneumococci. Vaccination is the most effective tool of preventive medicine. In Slovakia, 23-valent polysaccharide vaccine is licensed for persons older than 2 years. Vaccine efficacy in preventing pneumococcal pneumonia is 45%. The vaccine reduces the number of hospitalizations and mortality in patients. Despite the great potential, this vaccine is still underused.
Key words: pneumococcal polysaccharide vaccine, pneumonia, prevention, ageing
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
III. chirurgická klinika LFUK, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Barbora Vichová
III. chirurgická klinika LFUK, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Milan Oravský
III. chirurgická klinika LFUK, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Vladimír Bak
III. chirurgická klinika LFUK, FNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Hernie v jazve
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Depresívne poruchy v praxi všeobecného lekára pre dospelých – I. časť
POD LUPOU
redakcia Solen
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Svetový deň srdca 2009 aj s účasťou všeobecných lekárov
ODBORNÉ PODUJATIA
Magdaléna Žiaková, redaktorka
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Z jubilejného piateho ročníka kongresu Medicína pre prax (11. – 12. 9. 2009, Bratislava)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Adam Hochel
generálny riaditeľ, Sekcia zdravia, MZ SR
Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (júl - september 2009)
created by © zooom.sk s.r.o.