Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc
Čo najmenej dotykov krízy a čo najviac dôvery
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Pohybová aktivita – neoddeliteľná súčasť komplexného manažmentu dyslipidémií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Prvé angiologické pracovisko (PAP), Bratislava
MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a FNsP, Bratislava
Artériová tromboprofylaxia v internisticko-angiologickej praxi
MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Nová doporučení pro léčbu arteriální hypertenze
MUDr. Bohumil Matula
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Vývoj chronickej obštrukčnej choroby pľúc a fajčenie
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Daniela Kotuličová
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
Nové možnosti prevencie a liečby VTE pri artroplastike kolena a bedra v ortopedickej chirurgii
Ortopedickí pacienti predstavujú skupinu s vysokým rizikom vývoja venózneho tromboembolizmu (VTE) v pooperačnom období. Bez tromboprofylaxie je incidencia objektívne potvrdenej, počas hospitalizácie získanej hlbokej venóznej trombózy (HVT) u pacientov po veľkom ortopedickom zákroku až 40 – 60 %. Pooperačný VTE je druhou najčastejšou komplikáciou liečby a zároveň druhou najčastejšou príčinou predĺženia hospitalizácie a treťou najčastejšou príčinou zvýšenia mortality ortopedických pacientov. Je problémom stále aktuálnym a závažným, keďže fatálna pľúcna embólia v štátoch Európskej únie spôsobí viac ako 500 000 úmrtí ročne, čo predstavuje viac ako počet všetkých úmrtí na karcinóm pľúc, prostaty, AIDS a dopravné nehody spolu (VTE Expert´s Meeting, 2005, Seville). Súčasné možnosti antikoagulačnej liečby zahŕňajú parenterálne podávaný – nefrakcionovaný a nízkomolekulový heparín, fondaparinux a perorálne podávané AVK (antagonisty vitamínu K), ktorých nevýhodou je príliš úzke terapeutické okno spojené s nutnosťou monitorovania, početné liekové a potravinové interakcie a nízka kompliancia zo strany pacienta. Je potrebné nové perorálne antikoagulancium, ktoré by nevyžadovalo monitoring a bolo dostatočne účinné a bezpečné. Klinickou perspektívou perorálne podávaných priamych inhibítorov faktora Xa je zjednodušenie perorálnej antikoagulačnej liečby. Vďaka svojim vlastnostiam by sa mohli stať novým štandardom antikoagulačnej terapie.
Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, veľký ortopedický výkon, tromboprofylaxia, perorálne antikoagulanciá

New possibilities of VTE prophylaxis and treatment for the knee and hip arthroplasty in orthopedic surgery
Patiens undergoing major orthopedic surgery represent a group that has a particularly high risk for the development of venous thromboembolism (VTE) in postoperative period. The rates of deep vein thrombosis (DVT) following major orthopedic surgery, which was occured during the hospitalisation and objectively confirmed in patients who received no thromboprophylaxis are approximately up to 40 – 60 %. Postoperative VTE represents the second most frequent complication of therapy as well as the second most frequent cause of the prolonged hospitalisation, and the third most frequent cause of increasing mortality and the necessity of health care (both emerging and long-term) in these patients. It seems to be still actual and serious problem, also due to evidence that the fatal pulmonary embolism has caused more than 500 000 deaths per a year in EU, and it represents higher number than the number of deaths caused by lung cancer, prostate cancer, AIDS and traffic accidents altogether (VTE Expert´s Meeting, 2005, Seville). Currently available anticoagulants are effective, but they are admistered parenterally (low-molecular-weight heparins, fondaparinux) or others (vitamin K antagonists) although orally admistered, but they are difficult to manage, because of their unpredictable pharmacological profile (narrow therapeutic window associated with the requirement of frequent monitoring, slow onset of action, interpatient variability, multiple drug and food interactions) and the worse patient´s compliance. New oral anticoagulant, which would be efficacious and safety enough without the requirement of monitoring, is needed. The clinical perspective of orally administered direct inhibitors of factor Xa is to make the oral anticoagulant therapy easier. According to their positive characteristics they would become the new standard of anticoagulant therapy.
Key words: venous thromboembolism, major orthopedic surgery, thromboprophylaxis, oral anticoagulants.
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Lieková bolesť hlavy (bolesť z nadmerného užívania liekov)
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Mgr. Zuzana Gavalierová
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šuňava
Manažment obstipácie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
POD LUPOU
doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC
Oddelenie neinvazívnej kardiologickej diagnostiky, FNsP Bratislava – Ružinov
Slovenská verzia HeartScore – nástroj pre lekárov prvého kontaktu
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jana Bendová
Ambulancia všeobecného lekára, Veľký Biel
Z 9. svetovej WONCA konferencie vidieckej medicíny (Kréta, 12. – 14. jún 2009)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Adam Hochel
generálny riaditeľ Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR
Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (január – jún 2009)
created by © zooom.sk s.r.o.