Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii
Hypertenzia, soľ a viscerálna obezita – fatálne spojenie
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Klasifikácia dyslipoproteinémií: 2. časť – sekundárne dyslipoproteinémie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK – FNsP, Prvé angiologické pracovisko, Bratislava
Vénová tromboprofylaxia v angiologickej praxi
prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK Plzeň
Klinická charakteristika, diagnostika, prevence a léčba rezistentní hypertenze
MUDr. Peter Minárik
Gastroenterologické oddelenie, OÚSA, Bratislava; ONLIFE – Centrum zdravia a výživy, Bratislava
MUDr. Dušan Ogurčák
Interná ambulancia ProVitae, Bratislava
Manažment obezity v ambulantnej praxi
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Rudolf Sokol
Nemocničná poliklinika FNsP, Bratislava
Súčasné aspekty liečby chronických rán
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatie
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Preventívna liečba migrény
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Bratislava
Bolesť na hrudníku – akútny koronárny syndróm v kazuistikách
Diferenciálna diagnostika bolesti na hrudníku je jednou zo základných diferenciálne diagnostických úvah, s ktorou sa lekár v prednemocničnej praxi stretáva. Bolesť na hrudníku je subjektívnym pocitom pacienta a môže súvisieť s postihnutím ktoréhokoľvek orgánu v hrudníku i v nadbrušku. Najdôležitejším princípom pri prvom kontakte s pacientom je vylúčenie stavu ohrozujúceho život a zabezpečenie správneho liečebného postupu. Vo väčšine prípadov stačí na stanovenie správnej diagnózy dôkladná anamnéza s objektívnym vyšetrením a elektrokardiogram. V prednemocničnej strostlivosti máme k dispozícii 12-zvodový elektrokardiograf (EKG) v sanitných vozidlách rýchlej lekárskej pomoci, eventuálne v niektorých ambulanciách praktického lekára. Pri každom výskyte náhlej bolesti na hrudníku je treba vylúčiť život ohrozujúce stavy, hlavne akútne formy ischemickej choroby srdca (ICHS). Z menej častých akútnych stavov je treba myslieť na disekujúcu aneuryzmu aorty a na embolizáciu do pľúcnice. Pokiaľ si lekár nie je istý, či ide o kardiálnu (ischemickú) bolesť alebo banálne ochorenie (napríklad vertebrogénny algický syndróm) je treba postupovať tak, ako pri ischemickej bolesti až do jej vylúčenia. V článku ponúkame orientačnú dieferenciálnu diagnostiku bolesti na hrudníku v tabuľkovej forme. V druhej časti textu uvádzame dve kazuistiky z vlastných výjazdov, ktoré sa týkajú ischemickej bolesti na hrudníku.
Kľúčové slová: bolesť na hrudníku, prednemocničná starostlivosť, EKG, akútny koronárny syndróm, diferenciálna diagnostika, kazuistiky
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s betablokátorom – karvedilol
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Z odborného seminára Gerontopsychiatria v praxi všeobecného lekára (28. máj 2009, Bratislava)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. júla 2009
TLAčOVÁ SPRÁVA
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii
Svetový deň hypertenzie: pamätajme na soľ
created by © zooom.sk s.r.o.