Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii
Hypertenzia, soľ a viscerálna obezita – fatálne spojenie
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Klasifikácia dyslipoproteinémií: 2. časť – sekundárne dyslipoproteinémie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK – FNsP, Prvé angiologické pracovisko, Bratislava
Vénová tromboprofylaxia v angiologickej praxi
prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK Plzeň
Klinická charakteristika, diagnostika, prevence a léčba rezistentní hypertenze
MUDr. Peter Minárik
Gastroenterologické oddelenie, OÚSA, Bratislava; ONLIFE – Centrum zdravia a výživy, Bratislava
MUDr. Dušan Ogurčák
Interná ambulancia ProVitae, Bratislava
Manažment obezity v ambulantnej praxi
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Rudolf Sokol
Nemocničná poliklinika FNsP, Bratislava
Súčasné aspekty liečby chronických rán
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatie
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Preventívna liečba migrény
Farmakologická liečba migrény je akútna (abortívna) zameraná na záchvat, alebo preventívna (profylaktická). Cieľom preventívnej liečby je redukovať frekvenciu, trvanie a intenzitu migrenóznych atakov. Dodatočné benefity sa dosahujú zlepšením priaznivých reakcií na akútnu liečbu, zlepšením funkcieschopnosti chorých a redukciou zneschopnenia v profesionálnych činnostiach a spoločenských aktivitách. V súčasnosti sa v preventívnej liečbe migrény používajú tieto skupiny liekov: beta-blokátory, blokátory kalciových kanálov, antiepileptiká, antidepresíva, antagonisti serotonínu, nesteroidné antiflogistiká a rôzne iné preparáty (botulotoxín, magnézium, riboflavín, koenzým Q10). Pri indikácii preventívnej liečby a výbere adekvátneho lieku majú prednosť farmaká prvolíniovej kategórie, ktoré majú na základe dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií dokázanú dobrú terapeutickú účinnosť, málo nežiaducich prejavov, priaznivý vplyv na pridruženú komorbiditu pri migréne a zohľadnené aj preferencie pacientov. K liekov prvej voľby patria beta-blokátory (propranolol, metoprolol), antiepileptiká (valproát, topiramát), blokátor kalciových kanálov (flunarazín) a v USA je k nim zaradený aj amitriptylín.
Kľúčové slová: migréna, preventívna liečba, indikácie, lieky prvej voľby

Preventive treatment of migraine
The treatment of migraine may be acute (abortive) or preventive (prophylactic). Preventive therapy is used in an attempt to reduce the frequency, duration and severity of attacks. Additional benefits include enhancing the response to acute treatments, improving a patient’s ability to function, and reducing disability. The major medication groups for preventive migraine treatments include betablockers, calcium channel antagonists, anticonvulsants, antidepressants, serotonin antagonists, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, and others (botulotoxin, magnesium, riboflavin, coenzym Q10). If preventive medication is indicated, the agent should be chosen from first-line categories, based on the drug´s relative efficacy in double blind, placebo-controlled trials, its side effect profile, coexistence of comorbid conditions and the patient’s preference. The drugs of first choice are propranolol or metoprolol (beta-blockers), valproic acid or topiramate (anticonvulsants), flunarazine (calcium channel antagonist), and in USA also amitriptyline.
Key words: migraine, preventive treatment, indications, drugs of first choice
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Bratislava
Bolesť na hrudníku – akútny koronárny syndróm v kazuistikách
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s betablokátorom – karvedilol
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Z odborného seminára Gerontopsychiatria v praxi všeobecného lekára (28. máj 2009, Bratislava)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. júla 2009
TLAčOVÁ SPRÁVA
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii
Svetový deň hypertenzie: pamätajme na soľ
created by © zooom.sk s.r.o.