Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii
Hypertenzia, soľ a viscerálna obezita – fatálne spojenie
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Klasifikácia dyslipoproteinémií: 2. časť – sekundárne dyslipoproteinémie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK – FNsP, Prvé angiologické pracovisko, Bratislava
Vénová tromboprofylaxia v angiologickej praxi
prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK Plzeň
Klinická charakteristika, diagnostika, prevence a léčba rezistentní hypertenze
MUDr. Peter Minárik
Gastroenterologické oddelenie, OÚSA, Bratislava; ONLIFE – Centrum zdravia a výživy, Bratislava
MUDr. Dušan Ogurčák
Interná ambulancia ProVitae, Bratislava
Manažment obezity v ambulantnej praxi
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Rudolf Sokol
Nemocničná poliklinika FNsP, Bratislava
Súčasné aspekty liečby chronických rán
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatie
Termín lymfadenopatia sa vzťahuje k lymfatickým uzlinám, ktoré sú zmenené čo do veľkosti, počtu alebo konzistencie. Z hľadiska rozsahu môže byť lymfadenopatia lokalizovaná alebo generalizovaná. Lymfadenopatia je stav, s ktorým sa lekár v praxi stretáva pomerne často a vyžaduje si komplexný diagnostický postup. Pri náleze lymfadenopatie treba venovať dostatočnú pozornosť veľkosti a počtu zväčšených lymfatických uzlín, ako aj veku pacienta a sprievodným príznakom. Medzi príčiny lymfadenopatie patria hypersenzitívne reakcie, infekcie, atypické lymfoproliferácie, malígne ochorenia, autoimunitné, granulomatózne ochorenia a rôzne iné príčiny. V prehľadnom článku je zhrnutý diagnostický postup u pacientov s lymfadenopatiou s dôrazom na identifikáciu pacientov so závažnými ochoreniami.
Kľúčové slová: lymfadenopatia, lymfatické uzliny, symptómy, príčiny

Differential diagnosis of lymphadenopathy
Lymphadenopathy is defined as lymph nodes that are abnormal in size, consistency or number. The extent of lymphadenopathy is defined as localized or generalized. Lymphadenopathy is commonly encountered by physician in clinical practice and requires a comprehensive evaluation. When initiating a workup, the physician should pay close attention to the size, consistency and number of enlarged lymph nodes, as well as to the patient’s age and any associated symptoms. Lymphadenopathy may be due to hypersensitivity, infection, atypical lymphoproliferative disorders, malignancy, autoimmune diseases, granulomatous diseases and other miscellaneous causes. This article summarizes the evaluation of patients with lymphadenopathy with emphasis on recognition of patients with serious diseases.
Key words: lymphadenopathy, lymph nodes, symptoms, causes
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Preventívna liečba migrény
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Bratislava
Bolesť na hrudníku – akútny koronárny syndróm v kazuistikách
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s betablokátorom – karvedilol
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Z odborného seminára Gerontopsychiatria v praxi všeobecného lekára (28. máj 2009, Bratislava)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. júla 2009
TLAčOVÁ SPRÁVA
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii
Svetový deň hypertenzie: pamätajme na soľ
created by © zooom.sk s.r.o.