Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii
Hypertenzia, soľ a viscerálna obezita – fatálne spojenie
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Klasifikácia dyslipoproteinémií: 2. časť – sekundárne dyslipoproteinémie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK – FNsP, Prvé angiologické pracovisko, Bratislava
Vénová tromboprofylaxia v angiologickej praxi
prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK Plzeň
Klinická charakteristika, diagnostika, prevence a léčba rezistentní hypertenze
MUDr. Peter Minárik
Gastroenterologické oddelenie, OÚSA, Bratislava; ONLIFE – Centrum zdravia a výživy, Bratislava
MUDr. Dušan Ogurčák
Interná ambulancia ProVitae, Bratislava
Manažment obezity v ambulantnej praxi
Obezita patrí medzi najčastejšie neprenosné ochorenia vyspelého sveta a jej výskyt nadobudol koncom 20. storočia epidemický rozmer. Obezita významnou mierou zvyšuje nielen riziko morbidity a mortality tak závažných chorôb akými sú ischemická choroba srdca a diabetes mellitus, ale zároveň zvyšuje aj riziko vzniku zhubných nádorov. Liečba obezity má byť komplexná a patrí zásadne do rúk lekárov a ďalších odborníkov. Cieľom manažmentu obezity nie je len znižovanie telesnej hmotnosti, ale aj liečba komplikácií. Neoddeliteľnou súčasťou komplexného manažmentu obezity (KMO) je diétna intervencia, cvičenie a fyzická aktivita, kognitívne behaviorálna terapia (KBT) a farmakoterapia. Chirurgická liečba sa zvažuje pri najťažších stupňoch tzv. morbídnej obezity s vysokým stupňom zdravotných rizík. Existuje viacero programov manažmentu obezity. Liečba a intenzita programov znižovania telesnej hmotnosti závisí od stupňa závažnosti obezity a od prítomnosti komplikácií. Mierne a stredne ťažké formy nekomplikovanej nadváhy a obezity vyžadujú poskytnutie všeobecne uznávaných rád o zmene životosprávy prostredníctvom kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT), spolu s programom diétnej intervencie a fyzickej aktivity. Ťažšie formy obezity a prítomnosť komplikácií vyžadujú intenzívnejšie intervencie navodenia zmeny v životospráve, ďalej farmakoterapiu, diétu s veľmi nízkym obsahom energie – krátkodobo (VLCD) alebo aj chirurgické riešenie. Komplexný manažment obezity (KMO) sa až na malé výnimky vykonáva v ambulantných podmienkach.
Kľúčové slová: obezita, komplexná liečba, KMO, manažment v ambulantnej praxi, KBT, diéta, fyzická aktivita

Obesity management in ambulatory practice
Obesity is one of the most common non-communicable diseases of the developed countries and its prevalence has become at the end of the 20th century a world-wide epidemic. Obesity increases the risk of morbidity and mortality not only of coronary heart disease and type 2 diabetes mellitus, but it also increases the risk of cancer. The obesity treatment should be complex and it should be lead by medical doctors and other specialists. The aim of obesity management is not only to lose the body weight, but also the treatment of complications. The absolute natural parts of complex obesity management are diet intervention, physical activity and exercise, cognitive behavioural treatment, pharmacotherapy. Surgery is considered in most severe cases of so called morbid obesity with high grade health risks. There are several obesity management programs. Intensity of the weight loss treatment programs strongly depends on the obesity grade and also on the presence/absence of complications. Mild to moderate non-complicated overweight and obesity require general advice on lifestyle changes (KBT), together with diet intervention and physical activity program. Severe degrees of obesity and complications require more intensive lifestyle interventions (KBT), pharmacotherapy, very low-calorie diet (VLCD) or even surgical intervention. Complex obesity management is apart from a very few exceptions treated in out-patients clinics and departments.
Key words: obesity, complex treatment, CMO, management in out-patient’s clinic, KBT, diet, physical activity
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Rudolf Sokol
Nemocničná poliklinika FNsP, Bratislava
Súčasné aspekty liečby chronických rán
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatie
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Preventívna liečba migrény
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Bratislava
Bolesť na hrudníku – akútny koronárny syndróm v kazuistikách
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s betablokátorom – karvedilol
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Z odborného seminára Gerontopsychiatria v praxi všeobecného lekára (28. máj 2009, Bratislava)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. júla 2009
TLAčOVÁ SPRÁVA
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii
Svetový deň hypertenzie: pamätajme na soľ
created by © zooom.sk s.r.o.