Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii
Hypertenzia, soľ a viscerálna obezita – fatálne spojenie
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a Špecializovaná lipidologická ambulancia, Metabol KLINIK s. r. o., Bratislava
Klasifikácia dyslipoproteinémií: 2. časť – sekundárne dyslipoproteinémie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK – FNsP, Prvé angiologické pracovisko, Bratislava
Vénová tromboprofylaxia v angiologickej praxi
Parenterálne prípravky heparínu a orálne kumarínové antikoagulanciá sú v súčasnosti štandardnými antitrombotickými liekmi na prevenciu a liečbu vénovej tromboembólie (VTE). Ukázalo sa, že nefrakcionovaný heparín, heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou a fondaparinux účinne a bezpečne znižujú riziko vénovej tromboembólie. Napriek uspokojivej účinnosti majú tieto lieky aj mnohé obmedzenia, ktoré sú ešte zreteľnejšie s rozširujúcimi sa indikáciami pre primárnu tromboprofylaxiu (PTP) a najmä pre neohraničenú, prípadne celoživotnú sekundárnu tromboprofylaxiu (STP). Preto v súčasnosti narastá potreba nových účinnejších a pritom bezpečných liekov so špecifickým antitrombotickým účinkom, možnosťou perorálneho užívania, pohodlným dávkovaním a bez nutnosti monitorovania. V poslednej dekáde sa vyvinuli nové vénové antitrombotiká s vysoko selektívnym inhibičným účinkom proti konkrétnemu koagulačnému enzýmu alebo proti špecifickému stupňu koagulačnej kaskády.
Kľúčové slová: vény, vénová tromboembólia, primárna a sekundárna tromboprofylaxia, heparín, nové vénové antitrombotiká.

Venous thromboprophylaxis in angiological practice
Parenteral heparin and oral coumarin preparations represent the standard antithrombotics widely used in the prevention and treatment of venous thromboembolism (VTE). Unfractionated heparin, low molecular weight heparin, and fondaparinux have been shown to be effective and safe in reducing VTE risk. Despite high efficacy these medicaments have limitations which become to be more apparent with current widening of the indications for either primary thromboprophylaxis (PTP) or indefinite and even lifelong secondary thromboprophylaxis (STP). There is a need for new effective and safe medicaments with specific antithrombotic action, oral administration and convenient dosing without monitoring. During the last decade new venous antithrombotics have been developed either blocking selectively one coagulation enzyme or inhibiting particular step in coagulation cascade.
Key words: veins, venous thromboembolism, primary and secondary thromboprophylaxis, heparin, new venous antithrombotics
prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK Plzeň
Klinická charakteristika, diagnostika, prevence a léčba rezistentní hypertenze
MUDr. Peter Minárik
Gastroenterologické oddelenie, OÚSA, Bratislava; ONLIFE – Centrum zdravia a výživy, Bratislava
MUDr. Dušan Ogurčák
Interná ambulancia ProVitae, Bratislava
Manažment obezity v ambulantnej praxi
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Rudolf Sokol
Nemocničná poliklinika FNsP, Bratislava
Súčasné aspekty liečby chronických rán
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatie
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Preventívna liečba migrény
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU, Bratislava
Bolesť na hrudníku – akútny koronárny syndróm v kazuistikách
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s betablokátorom – karvedilol
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Z odborného seminára Gerontopsychiatria v praxi všeobecného lekára (28. máj 2009, Bratislava)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nekomerčné vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
Novinky vo farmakoterapii: Kategorizácia od 1. júla 2009
TLAčOVÁ SPRÁVA
doc. MUDr. Štefan Farský, FESC, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii
Svetový deň hypertenzie: pamätajme na soľ
created by © zooom.sk s.r.o.