Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Imrich Mucska
Svetový deň spánku – viac pozornosti krehkému biorytmu
TÉMA ROKA
MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
Research laboratories, Catholic University of the Sacred Heart, Campobasso, Taliansko
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
Národné referenčné centrum pre familiárne hyperlipoproteinémie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Metabolické centrum K. Rašlovej, spol. s r.o. Bratislava
Rizikové faktory rozvoja aterosklerózy: lipidy a ich vzťah k ateroskleróze
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Slavomír Šuch
Med-Centrum, s. r. o., Martin
Súčasné kombinácie betablokátorov a diuretík v liečbe hypertenzie
doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
Gastroenterologicko-hepatologické oddelenie, V. interná klinika FNsP Bratislava – Ružinov
Crohnova choroba
MUDr. Radovan Košturiak
Oddelenie pneumológie a ftizeológie, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o.
Bronchodilatačná liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Neuropatická bolest – mechanizmus, příčiny a možnosti farmakoterapie
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D.Roosevelta, Banská Bystrica
Možnosti liečby bolesti chrbta – 2. časť
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Eva Jurgová, PhD.
Prvá privátna prax, Piešťany
Insomnia v praxi všeobecného lekára
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s inhibítorom ACE – perindopril
created by © zooom.sk s.r.o.