Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Roman Jazudek, séfredaktor
SOLEN
Editoriál
TÉMA ROKA
MUDr. Anna Baráková
Oddelenie národných zdravotných registrov, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Epidemiologická situácia v SR – choroby obehovej sústavy a ich rizikové faktory
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prezidentka Slovenskej asociácie aterosklerózy (www.saa.sk)
AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a FN, Bratislava
Poruchy menštruačného cyklu
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Osteomalácia a rachitída
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Farmakoterapia srdcového zlyhávania
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., MFSC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Metabolická liečba trimetazidínom
MEDICAL DEVICES
MUDr. Ivan Sedlák, PhD.
Chirurgická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
PPH staplerová metóda v liečbe hemoroidov
Autor opisuje chirurgickú metódu liečby hemoroidov a prolapsu sliznice anorekta použitím PPH staplera, ktorá je v súčasnosti plne akceptovaná. Základným princípom operácie je redukcia arteriálneho prietoku a zásobovania v mieste hemoroidov a odstránenie sliznice a podslizničného tkaniva nad linea dentata za účelom úpravy prolapsu sliznice. Indikáciou pre PPH stapler sú hemoroidy III. a IV. klinického štádia. Kontraindikácie pre PPH stapler predstavujú zápalové akútne a chronické afekcie perianálnej oblasti, stenózy a niektoré komplikácie hemoroidálnej choroby. Operácia hemoroidov použitím PPH staplera je prínosom pre pacienta pre minimálnu bolestivosť, rýchlu rekonvalescenciu a krátku dobu hospitalizácie. Randomizované porovnávacie štúdie s klasickou operáciou potvrdili bezpečnosť a efektivitu metódy v prísne stanovených indikáciách.
Kľúčové slová: hemoroidy, Longova operácia, PPH stapler, prolaps sliznice

PHP stapler method for treatment of hemorrhoids
Author describes the surgical method for hemorrhoid and anorectal mucosa prolapse treatment using PPH stapler, which is generally accepted today. The basic principle of this procedure is reduction of arterial flow and blood supply in hemorrhoid site and removal of mucosa and submucosal tissue over linea dentata aimed at repair of mucosa prolapse. PPH stapler method is indicated for hemorrhoids clinical stage III and IV. Contraindications include acute and chronic inflammations in perianal region, stenoses and some complications of hemorrhoidal disease. The benefit of the operation with PPH stapler for the patient encompasses minimal pain, quick recovery, and short hospitalization. The randomized comparative studies with classic operations have proven safety and effectiveness of this method in approved indications.
Key words: hemorrhoids, Longo operation, PPH stapler, prolapse of mucosa
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Vyšetrenie CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU – Bratislava, LSE s r.o., Limbach
Hypoglykémia v podmienkach prednemocničnej starostlivosti a kazuistiky
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Svit
Medicínske a právne aspekty prehliadky mŕtvych
FARMAKOEKONOMIKA
doc. MUDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prenos výsledkov farmakoekonomických štúdií medzi krajinami
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborné podujatia všeobecného lekárstva v Európe v roku 2009
REDAKčNý STĚPčEK
Magda Žiaková
Solen
Redakčný stĺpček
created by © zooom.sk s.r.o.