Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Roman Jazudek, séfredaktor
SOLEN
Editoriál
TÉMA ROKA
MUDr. Anna Baráková
Oddelenie národných zdravotných registrov, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Epidemiologická situácia v SR – choroby obehovej sústavy a ich rizikové faktory
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prezidentka Slovenskej asociácie aterosklerózy (www.saa.sk)
AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a FN, Bratislava
Poruchy menštruačného cyklu
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Osteomalácia a rachitída
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Farmakoterapia srdcového zlyhávania
Srdcové zlyhávanie predstavuje závažné ochorenie s vysokou mortalitou. Cieľom farmakoterapie srdcového zlyhávania je zlepšiť prognózu pacienta a súčasne kvalitu života pacienta. Základom terapie srdcového zlyhávania sú v súčasnosti ACE inhibítory (pri ich intolerancii sartány) a betablokátory. Obidve skupiny liekov signifikantne znižujú mortalitu pacientov so srdcovým zlyhávaním a sú indikované ako prvostupňová terapia Pri pokročilejších formách srdcového zlyhávania sa do liečby pridávajú antagonisti aldosterónu (spironolaktón a eplerenón), ktoré majú tiež priaznivý vplyv na mortalitu. Okrem liekov zlepšujúcich prognózu pacienta sú k dispozícii tiež symptomaticky pôsobiace lieky. Symptomatická terapia zahŕňa najmä diuretiká a digoxín. Digoxín je vo vzťahu k mortalite neutrálny. Mortalitné štúdie s diuretikami chýbajú.
Kľúčové slová: srdcové zlyhávanie, terapia, betablokátory, ACE inhibítory, sartány

Pharmacological therapy of the heart failure
Heart failure is a serious disease with high mortality. The goal of the pharmacological therapy is to improve the prognosis of patient and to improve the quality of his life.ACE inhibitors (or sartans, if ACEI are not tolerated) and beta-blockers represent the cornerstone of the heart failure management. Both groups of drugs are able to decrease the mortality and are indicated as a first line therapy. More advanced forms of heart failure require an addition of aldosterone antagonists (spironolactone, eplerenone) to the treatment, which are also able to decrease the mortality. Besides drugs improving the prognosis of the patient, also symptomatic therapy is available. Diuretics and digoxin represent symptomatic therapy. Digoxine is neutral in regard to mortality. Mortality data about diuretic therapy are not available.
Key words: heart failure, therapy, beta-blockers, ACE inhibitors, sartans
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., MFSC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Metabolická liečba trimetazidínom
MEDICAL DEVICES
MUDr. Ivan Sedlák, PhD.
Chirurgická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
PPH staplerová metóda v liečbe hemoroidov
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Vyšetrenie CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU – Bratislava, LSE s r.o., Limbach
Hypoglykémia v podmienkach prednemocničnej starostlivosti a kazuistiky
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Svit
Medicínske a právne aspekty prehliadky mŕtvych
FARMAKOEKONOMIKA
doc. MUDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prenos výsledkov farmakoekonomických štúdií medzi krajinami
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborné podujatia všeobecného lekárstva v Európe v roku 2009
REDAKčNý STĚPčEK
Magda Žiaková
Solen
Redakčný stĺpček
created by © zooom.sk s.r.o.