Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Roman Jazudek, séfredaktor
SOLEN
Editoriál
TÉMA ROKA
MUDr. Anna Baráková
Oddelenie národných zdravotných registrov, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Epidemiologická situácia v SR – choroby obehovej sústavy a ich rizikové faktory
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prezidentka Slovenskej asociácie aterosklerózy (www.saa.sk)
AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a FN, Bratislava
Poruchy menštruačného cyklu
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Osteomalácia a rachitída
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Farmakoterapia srdcového zlyhávania
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., MFSC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Metabolická liečba trimetazidínom
Popri hemodynamickej liečbe je metabolická liečba novým smerovaním v zlepšení konzervatívneho manažmentu najmä chorých s ischémiou myokardu. Cieľom metabolickej liečby ischémie je zlepšenie tvorby energie. Typickým predstaviteľom metabolickej liečby je trimetazidín (TMZ), ktorý selektívne inhibuje aktivitu kľúčového enzýmu betaoxidácie mastných kyselín 3-ketoacylkoezým A tiolázu (3-KAT). Inhibícia 3-KAT vedie k zmene preferencie energetického substrátu s parciálnou inhibíciou betaoxidácie mastných kyselín a s nárastom oxidácie glukózy. Tento presun sa viaže s nižšou spotrebou kyslíka. V práci sa stručne a z praktického liečebného pohľadu rozoberá liečba TMZ pri stabilnej angíne pektoris, revaskularizačnej liečbe myokardu, srdcovom zlyhávaní, u chorých s diabetes mellitus, u vekovo starých pacientov s akcentáciou na niektoré nové publikované výsledky v rámci preventívneho účinku TMZ MR na kontrastnou látkou indukovanú nefropatiu a prvé mortalitné liečebné výsledky u chorých s ischemickou dilatačnou kardiomyopatiou so zníženou funkciou ľavej srdcovej komory. TMZ MR (Preductal MR) so svojím antiischemickým, antianginóznym, kardioprotektívnym účinkom, určite patrí do liečebného armamentária nielen špecialistov, ale aj praktických lekárov.
Kľúčové slová: metabolická liečba, trimetazidín

Metabolic treatment with trimetazidine
Besides hemodynamic treatment is metabolic treatment a new trend in improving of conservative management especially in patients with myocardial ischemia. Metabolic therapy is aimed at improving of energy production. Typical agent in metabolic therapy is trimetazidine (TMZ), a selective inhibitor of activity of the key enzyme in beta-oxidation of fatty acids – 3-ketoacylcoenzyme A thiolase (3-KAT). The inhibition of 3-KAT induces change in preference of the energetic substrate with partial inhibition of fatty acids beta-oxidation and increase of glucose oxidation. The shift is connected to the lower consumption of oxygen. The paper deals briefly and from the practical therapeutic view with TMZ treatment of stable angina pectoris, myocardial revascularization, heart failure, in patients with diabetes mellitus, in elderly patients with the emphasis laid on some recently published outcomes in regard to TMZ preventive effect on nephropathy induced by contrast media and to the first mortality therapeutic effects in patient with ischaemic dilatation cardio myopathy with lowered function of the left heart ventricular. TMZ MR (Preductal MR) definitely belongs with its anti-ischaemic, anti-anginous, cardioprotective effects to the therapeutic armamentarium used not only by specialists, but also by general practitioners.
Key words: metabolic treatment, trimetazidine
MEDICAL DEVICES
MUDr. Ivan Sedlák, PhD.
Chirurgická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
PPH staplerová metóda v liečbe hemoroidov
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Vyšetrenie CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU – Bratislava, LSE s r.o., Limbach
Hypoglykémia v podmienkach prednemocničnej starostlivosti a kazuistiky
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Svit
Medicínske a právne aspekty prehliadky mŕtvych
FARMAKOEKONOMIKA
doc. MUDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prenos výsledkov farmakoekonomických štúdií medzi krajinami
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborné podujatia všeobecného lekárstva v Európe v roku 2009
REDAKčNý STĚPčEK
Magda Žiaková
Solen
Redakčný stĺpček
created by © zooom.sk s.r.o.