Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Roman Jazudek, séfredaktor
SOLEN
Editoriál
TÉMA ROKA
MUDr. Anna Baráková
Oddelenie národných zdravotných registrov, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Epidemiologická situácia v SR – choroby obehovej sústavy a ich rizikové faktory
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prezidentka Slovenskej asociácie aterosklerózy (www.saa.sk)
AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a FN, Bratislava
Poruchy menštruačného cyklu
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Osteomalácia a rachitída
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Farmakoterapia srdcového zlyhávania
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., MFSC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Metabolická liečba trimetazidínom
MEDICAL DEVICES
MUDr. Ivan Sedlák, PhD.
Chirurgická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
PPH staplerová metóda v liečbe hemoroidov
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Vyšetrenie CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU – Bratislava, LSE s r.o., Limbach
Hypoglykémia v podmienkach prednemocničnej starostlivosti a kazuistiky
Autorka v práci charakterizuje pre praktických lekárov, ale i lekárov záchranných služieb problematiku závažnej hypoglykémie ako život ohrozujúceho stavu. Upozorňuje na diagnostické omyly a poukazuje na najčastejšie ochorenia, s ktorými sa hypoglykémia v teréne zamieňa. Ide o cievnu mozgovú príhodu a epileptický záchvat, nezriedka je hypoglykémia považovaná za akútnu psychózu či obyčajnú ebrietu. Ak by hypoglykémia nebola diagnostikovaná a včas liečená, môže končiť letálne. Vzhľadom na narastajúci počet diabetikov možno očakávať vyšší výskyt hypoglykemických príhod mimo zdravotníckeho zariadenia. Súčasťou prednemocničnej neodkladnej starostlivosti je prístup so zohľadnením diferenciálnej diagnostiky a transport pacienta do vhodnej nemocnice, ak je to potrebné. Prezentované sú aj vlastné kazuistiky z výjazdov záchrannej služby, v ktorých autorka tiež poukazuje na špecifiká tejto problematiky.
Kľúčové slová: hypoglykémia, hypoglykemická kóma

Hypoglycemia in out-of-hospital settings and case-reports
Hypoglycemia as life threatening situation is characterized for family and emergency physicians. Diagnostic pitfalls and diseases often mismatched with hypoglycemia are discussed. Cerebral stroke, epileptic seizure, psychotic disorders and alcoholic intoxication are often causes interchanged with hypoglycemia. If not diagnosed and treated rapidly may lead to death outcome. Increasing amount of diabetic patients will increase hypoglycemic episodes in out-of-hospital settings. Important part of emergency care is differential diagnostic approach and transport to appropriate hospital if necessary. Case reports are presented as well.
Key words: hypoglycemia, hypoglycemic coma
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Svit
Medicínske a právne aspekty prehliadky mŕtvych
FARMAKOEKONOMIKA
doc. MUDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prenos výsledkov farmakoekonomických štúdií medzi krajinami
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborné podujatia všeobecného lekárstva v Európe v roku 2009
REDAKčNý STĚPčEK
Magda Žiaková
Solen
Redakčný stĺpček
created by © zooom.sk s.r.o.