Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Roman Jazudek, séfredaktor
SOLEN
Editoriál
TÉMA ROKA
MUDr. Anna Baráková
Oddelenie národných zdravotných registrov, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Epidemiologická situácia v SR – choroby obehovej sústavy a ich rizikové faktory
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prezidentka Slovenskej asociácie aterosklerózy (www.saa.sk)
AtheroEDUC 2009 – projekt Slovenskej Asociácie Aterosklerózy a časopisu Via Practica
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a FN, Bratislava
Poruchy menštruačného cyklu
MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Osteomalácia a rachitída
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
III. interná klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Farmakoterapia srdcového zlyhávania
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., MFSC
Oddelenie akútnej kardiológie NÚSCH, Bratislava
Metabolická liečba trimetazidínom
MEDICAL DEVICES
MUDr. Ivan Sedlák, PhD.
Chirurgická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
PPH staplerová metóda v liečbe hemoroidov
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Peter Marko
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Kežmarok
Vyšetrenie CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o. – záchranná zdravotná služba a Školiace pracovisko SZU – Bratislava, LSE s r.o., Limbach
Hypoglykémia v podmienkach prednemocničnej starostlivosti a kazuistiky
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Svit
Medicínske a právne aspekty prehliadky mŕtvych
FARMAKOEKONOMIKA
doc. MUDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Prenos výsledkov farmakoekonomických štúdií medzi krajinami
Čoraz viac krajín vyžaduje farmakoekonomické hodnotenia jednotlivých liekov ako súčasť rozhodovacieho procesu o úhradách, či pri stanovovaní cenovej politiky. Existuje veľa dôvodov, prečo sa údaje o nákladovej efektivite v jednotlivých krajinách odlišujú. Správa pracovnej skupiny spoločnosti Medzinárodnej spoločnosti pre farmakoekonomiku a klinické výstupy (ISPOR) sa zaoberá odporúčaniami, ktoré by sa mali dodržiavať pri prenose výsledkov farmakoekonomických štúdií medzi krajinami. Súčasne hovorí o tom, ktoré informácie sa môžu líšiť, a odporúča spôsob vedenia výskumu pri riešení problematiky transferability, vrátane stratégií založených na individuálnych údajoch o pacientoch a na analyticko-rozhodovacom modelovaní.
Kľúčové slová: prenos údajov, transferabilita údajov, nákladová efektivita, ekonomické údaje

The transferability of pharmacoeconomic studies results between countries
A growing number of jurisdictions now request economic data in support of their decision-making procedures for the pricing and/or reimbursement of health technologies. There are many reasons why the cost-effectiveness of health technologies might vary from place to place. Therefore, this report of an ISPOR Good Practices Task Force say also about transferability, discusses which elements of data could potentially vary from place to place and recommends good research practices for dealing with aspects of transferability, including strategies based on the analysis of individual patient data and based on decision-analytic modeling.
Key words: data transferability, cost-effectiveness, economic data
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborné podujatia všeobecného lekárstva v Európe v roku 2009
REDAKčNý STĚPčEK
Magda Žiaková
Solen
Redakčný stĺpček
created by © zooom.sk s.r.o.