Stiahnite si Acrobat Reader   
 
TÉMA
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
DIFÚZNY VEĽKOBUNKOVÝ LYMFÓM B-PÔVODU
MUDr. Adriana Kafková
Klinika hematológie a onkohematológie FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
FOLIKULOVÝ LYMFÓM
prof. MUDr. Elena Tóthová, Csc.
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ a FNLP, Košice
CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
DIAGNOSTIKA, LIEČBA A DISPENZARIZÁCIA PACIENTOV S POLYMYOZITÍDOU A DERMATOMYOZITÍDOU
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity, LSE – Life Star Emergency, spol. s r.o. – záchranná zdravotná služba
PORANENIA CHRBTICE A MIECHY
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc.
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Anna Porubenová, MPH
Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
LABORATÓRNA MEDICÍNA – ŠPECIFICKÉ POJMY
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Peter Lipták
SPRÁVA Z 51. KONFERENCIE SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA
PARAGRAF
MUDr. Ahmadullah Fathi
PULSE medicine, s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Svit
POSUDZOVANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU VO VZŤAHU K PRÁCI
POD LUPOU
JUDr. Eva Madajová
ZDRUŽENIE NA POMOC PACIENTOM S LEUKÉMIOU A LYMFÓMOM
PREHĽADNE
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
Interná klinika II, FN Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
PhD., Peter Minárik
Interná klinika II, FN Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
CIEĽOVÉ DÁVKY ACE INHIBÍTOROV
MUDr. Milena Dolejšová
II. interní klinika Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK v Plzni
doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
II. interní klinika Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK v Plzni
ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE
MUDr. Filip Málek
3. LF UK, Praha
MUDr. Martin Havrda
3. LF UK, Praha
PÉČE O NEMOCNÉ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM A SNÍŽENOU FUNKCÍ LEDVIN
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, Phd., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Matúš Džupon
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
VÝZNAM FARMAKOEKONOMIKY PRI ROZHODOVANÍ LEKÁRA PRIMÁRNEHO KONTAKTU
created by © zooom.sk s.r.o.