Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
DIABETES MELLITUS– NOVÉ TRENDY V LIEČBE
TÉMA
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Národné diabetologické centrum, Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochňa
NOVÉ INZULÍNY – ANALÓGY V LIEČBE DIABETES MELLITUS 2. TYPU
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Schroner MED, s.r.o., interná a diabetologická ambulancia
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s.r.o., Košice
LIEČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU ZALOŽENÁ NA BÁZE INKRETÍNOV
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
MANAŽMENT HMOTNOSTI U OBÉZNYCH DIABETIKOV 2. TYPU
PREHĽADNE
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF a MFN, Martin
VARENIKLÍN – NOVÁ MOŽNOSŤ V LIEČBE NIKOTÍNOVEJ ZÁVISLOSTI
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Černák
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Erika Vodrážková
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
GLAUKÓM – ZELENÝ ZÁKAL
Glaukóm je pomerne časté ochorenie u ľudí vyššieho veku, ktoré vedie k výraznému poškodeniu zraku. Najčastejšia forma glaukómu v populácii Slovenska je glaukóm s otvoreným uhlom. Za najväčší rizikový faktor sa považuje zvýšený vnútroočný tlak, ďalej kardiovaskulárne ochorenia, vazospazmus s Raynaudovým fenoménom, migréna, hypotenzia, krátkozrakosť. Diagnostika glaukómu sa stanoví na základe zmerania vnútroočného tlaku, perimetrického vyšetrenia a vyšetrenia očného pozadia. Na presnejšie posúdenie očného nervu a sietnice sa v súčasnosti používajú laserové skenovacie vyšetrovacie metódy OCT, HRT alebo GDX. Liečba glaukómu by sa mala začať čo najskôr, pokiaľ nevznikli ireverzibilné zmeny, ktoré vedú k redukcii videnia. U veľkej väčšiny pacientov vystačíme s konzervatívnou liečbou vo forme kvapiek (podľa účinkov sa delia do 6 skupín). Keď konzervatívna liečba nevedie k úspechu, pristupuje sa k chirurgickej liečbe. Jediným spôsobom ochrany zraku pred jeho stratou spôsobnej glaukómom je včasná diagnostika a následná liečba.
Kľúčové slová: primárny glaukóm, vnútroočný tlak, glaukomatózna exkavácia, prostaglandíny, betablokátory, inhibítory karboanhydrázy,parasympatikomimetiká.

GLAUCOMA – GREEN CATARACT
Glaucoma is disease which often leads to damage of the optic nerve head in older people. Most often form is open angle glaucoma. Major risk factor is high intraocular pressure, other risks are cardiovascular diseases, vasospasm with Raynand´s phenomenon, migraine, hypotension, myopia. Diagnosis of glaucoma is confirmed after ophthalomological examination tonometry, visual field, examination of a optic nerve head. Optic nerve head can be more detail examinated with OCT, HRT or retinal nerve fiber layer analyser (GDX). The treatment of glaucoma should be early before irreversible changes that lead to diminishing of vision. In majority of patients topical treatment with drops (can be divided to 6 categories) is sufficient. In cases where topical treatment has failed surgical treatment is indicated. Early diagnosis and proper treatment of glaucoma is the best protection of the optic nerve from glaucoma damage.
Key words: primary glaucoma, intraocular pressure, glaucomatous excavation, prostaglandines, betablockers, carbonic anhydrase inhibitors,parasympathomimetics.
doc. MUDr. Vladimír Máliš, CSc.
Očná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Martinská fakultná nemocnica, Martin
MUDr. Nikoleta Javorková, PhD.
Očná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Martinská fakultná nemocnica, Martin
DIABETES MELLITUS Z POHĽADU OFTALMOLÓGA
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
POTÁPAČSKÉ NEHODY – DEKOMPRESNÁ CHOROBA, EMBOLIZÁCIA A BAROTRAUMA
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Slávka Kalinová, PhD.
Diabetologická ambulancia, Piešťany
SPRÁVA Z XVIII. DIABETOLOGICKÝCH DNÍ 28. – 30. MÁJ 2008, KOŠICE
PARAGRAF
MUDr. Stanislav Duba
Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m., Bratislava
POŽIADAVKY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA K SÚHLASU S UVEDENÍM PRIESTOROV AMBULANCIÍ DO PREVÁDZKY
PREHĽADNE
MUDr. Ľudmila Šišková
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
MUDr. Janka Krahulcová,
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
MUDr. Ľubica Rozinová
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
OČKOVANIE PRED CESTOU DO ZAHRANIČIA
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Katedra endokrinológie a I. interná klinika FZŠŠ SZU, Bratislava
MUDr. Ľudmila Trejbalová
Katedra endokrinológie a I. interná klinika FZŠŠ SZU, Bratislava
AKROMEGÁLIA – DIAGNOSTICKY PODHODNOTENÉ OCHORENIE
SPEKTRUM
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby, Trenčín
MUDr. Karol Kálig, CSc.
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Bratislava
ORGANIZÁCIA ZÁCHRANNEJ SLUŽBY V SR A SPOLUPRÁCA S LEKÁRMI PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
FARMAKOEKONOMIKA
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr . Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
FARMAKOEKONOMIKA A HODNOTENIE KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV
created by © zooom.sk s.r.o.