Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
DIABETES MELLITUS– NOVÉ TRENDY V LIEČBE
TÉMA
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Národné diabetologické centrum, Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochňa
NOVÉ INZULÍNY – ANALÓGY V LIEČBE DIABETES MELLITUS 2. TYPU
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Schroner MED, s.r.o., interná a diabetologická ambulancia
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s.r.o., Košice
LIEČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU ZALOŽENÁ NA BÁZE INKRETÍNOV
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
MANAŽMENT HMOTNOSTI U OBÉZNYCH DIABETIKOV 2. TYPU
PREHĽADNE
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF a MFN, Martin
VARENIKLÍN – NOVÁ MOŽNOSŤ V LIEČBE NIKOTÍNOVEJ ZÁVISLOSTI
Fajčenie cigariet patrí vo svete medzi hlavné preventabilné rizikové faktory morbidity apredčasnej úmrtnosti. Viac ako 70 % fajčiarov chce prestať fajčiť, ale len 3 – 5 % to dokáže bez liečby. Rastúce vedomosti o hlavných neurochemických mechanizmoch nikotínovej závislosti sú využívané aj v liečbe. Vareniklín tartrát (Champix) je liek vyvinutý cielene len pre liečbu nikotínovej závislosti. Vareniklín je parciálnym agonistom α4β2 nikotín acetylcholínových receptorov. Naviazaním sa na tieto receptory vykazuje agonistickú aktivitu, s účinkom na mezolimbický dopaminergný systém. Parciálnou stimuláciou uvoľňovania dopamínu vyvoláva efekt dostatočný na zmiernenie túžby po cigarete a abstinenčných príznakov (účinok agonistu). Zároveň prednostným obsadením α4β2 receptorov však bráni nikotínu (pri zapálení si cigarety), aby sa na receptory naviazal, a tak stimuloval uvoľňovanie dopamínu – antagonistická aktivita, čo vedie k zmierneniu pocitu pôžitku pri fajčení, podporuje vyhasínanie okruhu odmeny. Vareniklín je v súčasnosti najefektívnejší liek v liečbe tabakovej závislosti, je trikrát účinnejší v dlhodobej úspešnosti zanechania fajčenia v porovnaní s placebom. Autorka popisuje terapeutické indikácie, kontraindikácie, špeciálne upozornenia, vedľajšie účinky, interakcie a klinickú účinnosť vareniklínu.
Kľúčové slová: vareniklín, zanechanie fajčenia, nikotínová závislosť, liečba.
Smoking is the main preventable cause worldwide of morbidity and premature death. More than 70% of smokers want to stop smoking but only 3 – 5 % it reaches without treatment. There is a growing understanding of the neurochemical basis of nicotine addiction, that was used in new drug – varenicline tartrate. Vareniclin is described as a partial agonist, causing moderate activation of the α4β2 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR), with partial stimulation of dopamine releasing may mitigate craving and withdrawal symptoms, while its antagonist properties in blocking nicotine binding may reduce smoking satisfaction and psychological reward in those who continue to smoke while taking the drug. Varenicline appears to be the most effective smoking cessation treatment available, increasing quit success rates three-fold when compared with placebo. The author describes its therapeutic indications, the main adverse effect, contraindications, special warnings and precautions for use, interaction and clinical efficacy of varenicline.
Key words: varenicline, smoking cessation, nicotine addiction, treatment.
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Černák
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Erika Vodrážková
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
GLAUKÓM – ZELENÝ ZÁKAL
doc. MUDr. Vladimír Máliš, CSc.
Očná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Martinská fakultná nemocnica, Martin
MUDr. Nikoleta Javorková, PhD.
Očná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Martinská fakultná nemocnica, Martin
DIABETES MELLITUS Z POHĽADU OFTALMOLÓGA
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
POTÁPAČSKÉ NEHODY – DEKOMPRESNÁ CHOROBA, EMBOLIZÁCIA A BAROTRAUMA
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Slávka Kalinová, PhD.
Diabetologická ambulancia, Piešťany
SPRÁVA Z XVIII. DIABETOLOGICKÝCH DNÍ 28. – 30. MÁJ 2008, KOŠICE
PARAGRAF
MUDr. Stanislav Duba
Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m., Bratislava
POŽIADAVKY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA K SÚHLASU S UVEDENÍM PRIESTOROV AMBULANCIÍ DO PREVÁDZKY
PREHĽADNE
MUDr. Ľudmila Šišková
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
MUDr. Janka Krahulcová,
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
MUDr. Ľubica Rozinová
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
OČKOVANIE PRED CESTOU DO ZAHRANIČIA
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Katedra endokrinológie a I. interná klinika FZŠŠ SZU, Bratislava
MUDr. Ľudmila Trejbalová
Katedra endokrinológie a I. interná klinika FZŠŠ SZU, Bratislava
AKROMEGÁLIA – DIAGNOSTICKY PODHODNOTENÉ OCHORENIE
SPEKTRUM
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby, Trenčín
MUDr. Karol Kálig, CSc.
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Bratislava
ORGANIZÁCIA ZÁCHRANNEJ SLUŽBY V SR A SPOLUPRÁCA S LEKÁRMI PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
FARMAKOEKONOMIKA
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr . Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
FARMAKOEKONOMIKA A HODNOTENIE KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV
created by © zooom.sk s.r.o.