Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
DIABETES MELLITUS– NOVÉ TRENDY V LIEČBE
TÉMA
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Národné diabetologické centrum, Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochňa
NOVÉ INZULÍNY – ANALÓGY V LIEČBE DIABETES MELLITUS 2. TYPU
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Schroner MED, s.r.o., interná a diabetologická ambulancia
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s.r.o., Košice
LIEČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU ZALOŽENÁ NA BÁZE INKRETÍNOV
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
MANAŽMENT HMOTNOSTI U OBÉZNYCH DIABETIKOV 2. TYPU
Prevalencia obezity a diabetes mellitus 2. typu celosvetovo narastá. Nadhmotnosť a obezita sú hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj diabetes mellitus 2. typu. Až 80 – 90 % diabetikov 2. typu spĺňa kritériá pre nadhmotnosť a obezitu, ktoré ďalej zhoršujú metabolické a fyziologické abnormality (hyperglykémia, dyslipidémia a arteriálna hypertenzia) sprevádzajúce DM 2. typu. Obezita (diabezita) je chronické ochorenie, ktorého optimálny manažment vyžaduje dlhodobú agresívnu nefarmakologickú a farmakologickú liečbu. V manažmente obéznych diabetikov 2. typu prichádzajú do úvahy tri úrovne preventívnych a liečebných opatrení. Prvou úrovňou je kombinácia diétnych a režimových opatrení spolu behaviorálnou terapiou, druhou líniou je bezpečná medikamentózna liečba antiobezitikami a treťou oblasťou záujmu u obéznych diabetikov 2. typu je výber takých orálnych antidiabetík, alebo inzulínov, ktoré znižujú hmotnosť, resp. sú vo vzťahu k hmotnosti neutrálne alebo hmotnosť ovplyvňujú menej ako iné antidiabetiká.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, sibutramín, orlistat, rimonabant, antidiabetická liečba, liečba na báze inkretínov.

WEIGHT MANAGEMENT FOR OBESE TYPE 2 DIABETICS
The prevalence of obesity and type 2 diabetes is increasing in the world. Obesity and weight gain are major risk factors for type 2 diabetes. Up to 80 % of patients with type 2 diabetes are overweight or obese and obesity worsens the metabolic and physiologic abnormalities associated with diabetes, particularly hyperglycemia, hyperlipidemia and hypertension. Obesity is viewed as a chronic disease and optimal management may required long-term agressive non-pharmacological and pharmacological therapy. In patients in whom behavioral therapy has failed, adjunctive treatment with weigh-management drugs may help reduce or maintain weight and improve other health parameters. Despite the emphasis placed on weight loss in overweigh and obese type 2 diabetics, many widely used antidiabetic treatments are associated with weight gain. Drugs that are weight neutral or promote weight loss should be the first option in these patients.
Key words: type 2 diabetes, sibutramine, orlistat, rimonabant, antidiabetic treatment, incretine based therapy.
PREHĽADNE
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF a MFN, Martin
VARENIKLÍN – NOVÁ MOŽNOSŤ V LIEČBE NIKOTÍNOVEJ ZÁVISLOSTI
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Černák
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Erika Vodrážková
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
GLAUKÓM – ZELENÝ ZÁKAL
doc. MUDr. Vladimír Máliš, CSc.
Očná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Martinská fakultná nemocnica, Martin
MUDr. Nikoleta Javorková, PhD.
Očná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Martinská fakultná nemocnica, Martin
DIABETES MELLITUS Z POHĽADU OFTALMOLÓGA
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
POTÁPAČSKÉ NEHODY – DEKOMPRESNÁ CHOROBA, EMBOLIZÁCIA A BAROTRAUMA
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Slávka Kalinová, PhD.
Diabetologická ambulancia, Piešťany
SPRÁVA Z XVIII. DIABETOLOGICKÝCH DNÍ 28. – 30. MÁJ 2008, KOŠICE
PARAGRAF
MUDr. Stanislav Duba
Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m., Bratislava
POŽIADAVKY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA K SÚHLASU S UVEDENÍM PRIESTOROV AMBULANCIÍ DO PREVÁDZKY
PREHĽADNE
MUDr. Ľudmila Šišková
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
MUDr. Janka Krahulcová,
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
MUDr. Ľubica Rozinová
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
OČKOVANIE PRED CESTOU DO ZAHRANIČIA
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Katedra endokrinológie a I. interná klinika FZŠŠ SZU, Bratislava
MUDr. Ľudmila Trejbalová
Katedra endokrinológie a I. interná klinika FZŠŠ SZU, Bratislava
AKROMEGÁLIA – DIAGNOSTICKY PODHODNOTENÉ OCHORENIE
SPEKTRUM
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby, Trenčín
MUDr. Karol Kálig, CSc.
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Bratislava
ORGANIZÁCIA ZÁCHRANNEJ SLUŽBY V SR A SPOLUPRÁCA S LEKÁRMI PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
FARMAKOEKONOMIKA
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr . Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
FARMAKOEKONOMIKA A HODNOTENIE KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV
created by © zooom.sk s.r.o.