Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
DIABETES MELLITUS– NOVÉ TRENDY V LIEČBE
TÉMA
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Národné diabetologické centrum, Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochňa
NOVÉ INZULÍNY – ANALÓGY V LIEČBE DIABETES MELLITUS 2. TYPU
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Schroner MED, s.r.o., interná a diabetologická ambulancia
MUDr. Vladimír Uličiansky
Via medica, s.r.o., Košice
LIEČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU ZALOŽENÁ NA BÁZE INKRETÍNOV
Príjem potravy vyvolá za fyziologických podmienok sekréciu inkretínov v gastrointestinálnom trakte, z ktorých sú z hľadiska ovplyvňovania sekrécie inzulínu najdôležitejšie glukagónu podobný peptid 1 (GLP-1) a glukózodependentný inzulínotropný polypeptid (GIP). U diabetikov 2. typu je inkretínový efekt redukovaný. Biologický polčas natívneho GLP-1 je veľmi krátky (1 – 2 minúty). GLP-1 je rýchlo odbúraný enzýmom dipeptidyl peptidáza-4 (DPP-4). Využívajú sa dva prístupy, ako tento problém rýchlej degradácie GLP-1 odstrániť. Jednak sú to GLP-1 analógy (exenatid, liraglutid), jednak inhibítory DPP-4 (sitagliptín, vildagliptín, saxagliptín, alogliptín). GLP-1 analógy nie sú degradované enzýmom DPP-4, podávajú sa subkutánne. Okrem postprandiálnej stimulácie sekrécie inzulínu potláčajú tiež neprimerane zvýšenú sekréciu glukagónu, spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka a potláčajú chuť do jedla. Okrem zlepšenia glykemickej kompenzácie (zníženie glykovaného hemoglobínu HbA1c približne o 0,8 – 1 %) vedú GLP-1 analógy tiež k redukcii telesnej hmotnosti. Inhibítory DPP-4 sa podávajú perorálne, ich efekt na zníženie HbA1c je podobný ako pri GLP-1 analógoch, nevedú však k redukcii telesnej hmotnosti. Vzhľadom na glukózodependentnú stimuláciu sekrécie inzulínu GLP–1 analógy, ani inhibítory DPP-4 nevyvolávajú hypoglykémie. Liečba založená na báze inkretínov predstavuje úplne nový terapeutický prístup v liečbe DM 2. typu.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, liečba na báze inkretínov, inhibítory DPP-4, GLP-1 analógy.

INCRETIN-BASED THERAPY IN THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Under physiological conditions food intake stimulates incretin secretion from the gastrointestinal tract. Glucagone-like peptid 1 (GLP-1)and glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) are the most important incretins. Incretin effect is reduced in patients with type 2 diabetes mellitus. Biological half time of native GLP-1 is very short (1 – 2 minutes). GLP-1 is promptly degraded by the enzyme dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4). There are two approaches how to eliminate prompt degradation of GLP-1. GLP-1 analogs (exenatide, liraglutide) are not degraded by DPP-4, they are used subcutaneously. Besides the stimulation of postprandial insulin secretion these drugs supress also inappropriate glucagon secretion, delay gastric emptying, and reduce food intake. In addition to increased glycemic control (HbA1c reduction approximately 0,8 – 1,0 %), GLP-1 analogs lead to reduction of body weight. DPP-4 inhibitors (sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, alogliptin) could be given orally. Their effect on glycemic control is similar to GLP-1 analogs, but no body weight reduction was observed. Regarding glucose-dependent stimulation of insulin seceretion, GLP-1 analogs and also DPP-4 inhibitors do not cause hypoglycemias. Incretin-based therapy represent a new therapeutic approach in the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Key words: type 2 diabetes mellitus, incretin-based therapy, DPP-4 inhibitors, GLP-1 analogs.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná lipidologická ambulancia, Bratislava
MANAŽMENT HMOTNOSTI U OBÉZNYCH DIABETIKOV 2. TYPU
PREHĽADNE
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF a MFN, Martin
VARENIKLÍN – NOVÁ MOŽNOSŤ V LIEČBE NIKOTÍNOVEJ ZÁVISLOSTI
KONZÍLIUM
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Černák
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Erika Vodrážková
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
GLAUKÓM – ZELENÝ ZÁKAL
doc. MUDr. Vladimír Máliš, CSc.
Očná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Martinská fakultná nemocnica, Martin
MUDr. Nikoleta Javorková, PhD.
Očná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Martinská fakultná nemocnica, Martin
DIABETES MELLITUS Z POHĽADU OFTALMOLÓGA
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
POTÁPAČSKÉ NEHODY – DEKOMPRESNÁ CHOROBA, EMBOLIZÁCIA A BAROTRAUMA
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Slávka Kalinová, PhD.
Diabetologická ambulancia, Piešťany
SPRÁVA Z XVIII. DIABETOLOGICKÝCH DNÍ 28. – 30. MÁJ 2008, KOŠICE
PARAGRAF
MUDr. Stanislav Duba
Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m., Bratislava
POŽIADAVKY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA K SÚHLASU S UVEDENÍM PRIESTOROV AMBULANCIÍ DO PREVÁDZKY
PREHĽADNE
MUDr. Ľudmila Šišková
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
MUDr. Janka Krahulcová,
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
MUDr. Ľubica Rozinová
Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o, Bratislava
OČKOVANIE PRED CESTOU DO ZAHRANIČIA
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Katedra endokrinológie a I. interná klinika FZŠŠ SZU, Bratislava
MUDr. Ľudmila Trejbalová
Katedra endokrinológie a I. interná klinika FZŠŠ SZU, Bratislava
AKROMEGÁLIA – DIAGNOSTICKY PODHODNOTENÉ OCHORENIE
SPEKTRUM
MUDr. Jozef Jakuš
Krajské operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby, Trenčín
MUDr. Karol Kálig, CSc.
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Bratislava
ORGANIZÁCIA ZÁCHRANNEJ SLUŽBY V SR A SPOLUPRÁCA S LEKÁRMI PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
FARMAKOEKONOMIKA
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr . Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
FARMAKOEKONOMIKA A HODNOTENIE KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV
created by © zooom.sk s.r.o.