Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
Hlavná téma: poruchy srdcového rytmu
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Peter Margitfalvi
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika NÚSCH, Bratislava
MUDr. Martin Svetlošák
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika NÚSCH, Bratislava
RÁDIOFREKVENČNÁ KATÉTROVÁ ABLÁCIA KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ
MUDr. Ján Kmec, PhD.
Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana, Prešov
FARMAKOTERAPIA SUPRAVENTRIKULÁRNYCH ARYTMIÍ ARYTMIÍ
MUDr. Pavel Kmeč
Oddelenie funkčnej diagnostiky, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
NEINVAZÍVNA DIAGNOSTIKA PORÚCH SRDCOVÉHO RYTMU
MUDr. Adrian Bystriansky
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
INVAZÍVNA DIAGNOSTIKA A LIEČBA SUPRAVENTRIKULÁRNYCH ARYTMIÍ
MUDr. Ivan Rybár
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
MUDr. Martin Škamla
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
ZÁVAŽNÉ KOMOROVÉ ARYTMIE: FARMAKOTERAPIA A ICD AKO SÚČASŤ HYBRIDNEJ TERAPIE
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
MYASTÉNIA GRAVIS V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
Myasténia gravis (MG) je zriedkavé autoimunitné ochorenie zapríčinené autoprotilátkami proti acetylcholínovým receptorom (AChR) alebo proti svalovo špecifickej kináze (MuSK – muscle specific kinase) na nervosvalovom spojení. Protilátky zapríčiňujú poruchu neuromuskulárnej transmisie, ktoré sa prejavuje charakteristickou kolísavou slabosťou a unaviteľnosťou v priečne pruhovanom svalstve. Postihnuté môže byť okulárne, tvárové, orofaryngeálne, trupové, končatinové svalstvo, svaly ramenných a panvových pletencov v akejkoľvej kombinácii a intenzite. Ptóza alebo diplopia je prvým príznakom ochorenia asi u 50 – 60 % pacientov. Ťažkosti so žuvaním, prehĺtaním alebo rozprávaním sú iniciálnym príznakom MG u 20 – 30 % pacientov. U 10 –15 % pacientov je iniciálny príznakom slabosť niektorej izolovanej svalovej skupiny, napr. extenzory šije alebo prstov, flexory bederného kĺbu, dorzálne flexory členku. Charakteristickým prejavom myasténie sú zreteľné zmeny v intenzite svalovej slabosti v priebehu krátkych časových období, typická je tendencia k zhoršovaniu v priebehu dňa. Slabosť sa charakteristicky zhoršuje aj pri prolongovanej záťaži postihnutých svalov. Priebeh MG je variabilný, ale spravidla progredujúci. Pri klinickom vyšetrení pacientov so suspektnou MG sa treba zamerať na detekciu slabosti a príslušných príznakov v jednotlivých svalových skupinách, resp. jednotlivých svaloch. Diagnózu MG potvrdzujú reparačný farmakologický test (intravenózne podanie neostigmínu), EMG vyšetrenia a dôkaz autoprotilátok proti AChR a proti MuSK. V liečbe sa používajú inhibítory cholínesterázy, imunosupresívne preparáty, tymektómia a procedúry na krátkodobú intervenciu krízových stavov (plazmaferéza, intravenózny imunoglobulín). Uvedené liečebné metódy, obvykle v kombinácii, docielia remisiu alebo zlepšenie u 90 % pacientov s MG.
Kľúčové slová: myasthenia gravis, svalová slabosť a unaviteľnosť, príznaky, klinické vyšetrenie, diagnostika, liečba.

MYASTHENIA GRAVIS IN GENERAL PRACTITIONER´S OUT-PATIENTS´S DEPARTMENT
Myasthenia gravis (MG) is an uncommon autoimmune disorder caused by autoantibodies to the muscle acetylcholine receptors (AChR) or to muscle specific kinase (MuSK) at the neuromuscular junction. Autoantibodies are responsible for a defect in neuromuscular transmission, causing the characteristic fluctuating weakness and exhaustibility in voluntary muscles. Ocular, facial, oropharyngeal, shoulder, hip, trunk and limbs muscles may be involved in varying combinations and degrees of severity. Ptosis or diplopia is the usual initial symptom in 50 – 60% of patients. Difficulty in chewing, swallowing, or talking is the initial symptom in 20 – 30% of patients. In about 10 – 15% patients, the initial symptoms are due to weakness of single muscle groups, such as neck or finger extensors, hip flexors, or ankle dorsiflexors. Characteristic clinical features of MG are dramatic changes in severity of weakness over brief periods, typically worsening as the day goes on. Weakness also typically worsens after prolonged use of affected muscles. The course of MG is variable, but commonly progresses over time. Physical examination of patients with suspected MG must be performed in a way that will detect varying weakness in specific muscle groups. Diagnostic procedures that confirme the diagnosis of MG are intravenous administration of neostigmin, EMG and presence of autoantibodies to AChR and MuSK. Treatment of MG focuses on anticholinesterases, immunosuppressive agents, thymectomy an short-term interventions such as plasmapheresis and intravenous immunoglobulin. These treatments, usually in combination, produce remission or improvement in about 90% of MG patients.
Key words: myasthenia gravis, muscle weakness and exhaustibility, symptoms, clinical examination, diagnosis, treatment.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Černák
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Branislav Trnavec
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
VEKOM PODMIENENÁ DEGENERÁCIA MAKULY – RIZIKOVÉ FAKTORY A LIEČBA
POD LUPOU
MUDr. Monika Laššánová, PhD.
vedúca kancelárie GENAS, Segnerova 5, 841 04 Bratislava
ASOCIÁCIA GENERICKÝCH VÝROBCOV GENAS
MVDr. Soňa Strachotová, MBA
výkonná riaditeľka SAFS, Ružová dolina č. 6, 821 08 Bratislava 2
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FARMACEUTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ ORIENTOVANÝCH NA VÝSKUM A VÝVOJ SAFS A VÝVOJ SAFS
PREHĽADNE
doc. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
Katedra kardiológie a angiológie FZŠŠ SZU, Kardiologická klinika NÚSCH, Bratislava
NOVÉ FORMY LIEČBY PĽÚCNEJ HYPERTENZIE
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNsP, Bratislava
EKONOMICKÉ HODNOTENIE V SYSTÉME ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
created by © zooom.sk s.r.o.