Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
Hlavná téma: poruchy srdcového rytmu
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Peter Margitfalvi
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika NÚSCH, Bratislava
MUDr. Martin Svetlošák
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika NÚSCH, Bratislava
RÁDIOFREKVENČNÁ KATÉTROVÁ ABLÁCIA KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ
MUDr. Ján Kmec, PhD.
Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana, Prešov
FARMAKOTERAPIA SUPRAVENTRIKULÁRNYCH ARYTMIÍ ARYTMIÍ
MUDr. Pavel Kmeč
Oddelenie funkčnej diagnostiky, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
NEINVAZÍVNA DIAGNOSTIKA PORÚCH SRDCOVÉHO RYTMU
MUDr. Adrian Bystriansky
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
INVAZÍVNA DIAGNOSTIKA A LIEČBA SUPRAVENTRIKULÁRNYCH ARYTMIÍ
Supraventrikulárne poruchy rytmu tvoria heterogénnu skupinu arytmií. Často je možné presne určiť poruchu vzniku alebo vedenia vzruchov až elektrofyziologickým vyšetrením. V súčasnosti platné odporúčania jednoznačne preferujú invazívny postup hlavne u troch najčastejších supraventrikulárnych tachyarytmiách: typickom flutteri predsiení, atrio-ventrikulárnej nodálnej reentry tachykardie (AVNRT) a atrio-ventrikulárnej reentry tachykardie (AVRT) na podklade akcesórnej dráhy. Doménou katétrovej ablácie v ostatnom období sa stáva v indikovaných prípadoch fibrilácia predsiení. Najpoužívanejšou v klinickej praxi je radiofrekvenčná ablácia. Jej úspešnosť a bezpečnosť je vysoká. Pri objasnení arytmogénneho substrátu elektrofyziologickým vyšetrením je predpoklad kuratívneho vyriešenia pomocou katétrovej ablácie.
Kľúčové slová: supraventrikulárne tachykardie, typický flutter predsiení, elektrofyziologické vyšetrenie, katétrová ablácia, rádiofrekvenčná ablácia.

INVASIVE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF SUPRAVENTRICULAR ARRHYTHMIAS
Supraventricular arrytmias represent a heterogenic group of cardiac rhythm disorders. Quite often, only an electrophysiological study is able to define specific disorder in rhythm conduction or formation. Invasive diagnostic and treatment is clearly preferred in most frequent supraventricular arrhytmias: typical atrial flutter, atrio-ventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT) and atrio-ventricular reentrant tachycardia (AVRT). Recently, catheter ablation has become an important part of treatment in selected patients with atrial fibrillation. The most frequently used modality of catheter ablation is radiofrequency ablation with high success rate and safety. Once an arrhytmogenic substrate is defined by the elecrophysiological study, there is a possibility of currative treatment with catheter ablation.
Key words: supraventricular arrhytmias, typical atrial flutter, electrophysiological study, catheter ablation, radiofrequency ablation.
MUDr. Ivan Rybár
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
MUDr. Martin Škamla
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
ZÁVAŽNÉ KOMOROVÉ ARYTMIE: FARMAKOTERAPIA A ICD AKO SÚČASŤ HYBRIDNEJ TERAPIE
KONZÍLIUM
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
MYASTÉNIA GRAVIS V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Černák
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Branislav Trnavec
Očná klinika SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
VEKOM PODMIENENÁ DEGENERÁCIA MAKULY – RIZIKOVÉ FAKTORY A LIEČBA
POD LUPOU
MUDr. Monika Laššánová, PhD.
vedúca kancelárie GENAS, Segnerova 5, 841 04 Bratislava
ASOCIÁCIA GENERICKÝCH VÝROBCOV GENAS
MVDr. Soňa Strachotová, MBA
výkonná riaditeľka SAFS, Ružová dolina č. 6, 821 08 Bratislava 2
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FARMACEUTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ ORIENTOVANÝCH NA VÝSKUM A VÝVOJ SAFS A VÝVOJ SAFS
PREHĽADNE
doc. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
Katedra kardiológie a angiológie FZŠŠ SZU, Kardiologická klinika NÚSCH, Bratislava
NOVÉ FORMY LIEČBY PĽÚCNEJ HYPERTENZIE
FARMAKOEKONOMIKA
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNsP, Bratislava
EKONOMICKÉ HODNOTENIE V SYSTÉME ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
created by © zooom.sk s.r.o.