Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKÁ OBEZITY
TÉMA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Milan Luliak, PhD.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
EPIDEMIOLÓGIA NADVÁHY A OBEZITY
MUDr. Barbara Ukropcová
Laboratórium Diabetu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Laboratórium Diabetu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
Laboratórium Diabetu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. Interná klinika lekárskej fakulty UPJŠ a FN Louisa Pasteura, Košice
ENDOKRINNÁ FUNKCIA TUKOVÉHO TKANIVA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava
VZŤAH VISCERÁLNEJ OBEZITY KU KARDIOMETABOLICKÝM FAKTOROM
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Dáša Mesárošová
II. interná klinika FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MANAŽMENT OBÉZNYCH PACIENTOV S KARDIOMETABOLICKÝM RIZIKOM
PREHĽADNE
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
MOŽNOSTI UPLATNENIA VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV U PACIENT0V S NADVÁHOU A OBEZITOU
INFORMÁCIE
Projekt Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
DIAGNOSTIKA A LIEČXBA DYSPEPSIE HORNÉHO TYPU PRI HP POZITIVITE V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRA
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nezávislé vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
NOVINKY V KATEGORIZÁCII 0D 1. APRÍLA 2008
MEMORIX
RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Odbor farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
POVOľOVANIE TERAPEUTICKÉHO POUŽITIA HROMADNE VYRÁBANÝCH NEREGISTROVANÝCH LIEKOV
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Eva Jurgová, PhD.
Prvá privátna prax, Piešťany
ĎALŠIE INFORMÁCIE Z KONFERENCIE WONCA EUROPE 2007 V PARÍŽI
PREHĽADNE
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
MENŠTRUAČNÁ A PREDMENŠTRUAČNÁ MIGRÉNA
Výskyt migrény je pred pubertou u oboch pohlaví rovnaký – 4 % . V dospelosti sa migréna vyskytuje u 17 % žien a len u 5 % mužov Záchvat migrény spravidla vyprovokuje kumulácia viacerých vyvolávajúcich faktorov, pričom jednotlivé faktory sú dobre tolerované. U žien v reprodukčnom veku majú pri vzniku migrény veľmi dôležitú úlohu hormonálne vplyvy, menštruácia. Podľa časového vzťahu k menštruácii existujú u žien 3 typy migrény: nemenštruačná migréna, predmenštruačná migréna a menštruačná migréna. Migrenózne záchvaty vznikajú v období 1 deň pred začiatkom až 4 dni po začatí menštruácie. Menštruačná migréna je spôsobená náhlym poklesom estrogénov, ktorý u predisponovaných žien spúšťa migrenózny záchvat. Menštruačná migréna môže mať aj občasné záchvaty migrény bez časového vzťahu k menštruácii. Pravá menštruačná migréna sa prejavuje výhradne atakmi migrény viazanými na menštruáciu a vyskytuje sa u 14 % žien s migrénou. Príznaky pravej menštruačnej migrény sú identické s príznakmi migrény bez aury, ale ich intenzita je veľmi silná, pacientky zneschopňuje profesionálne aj spoločensky. Mierne ataky migrény sa liečia antiemetikami (metoclopramid alebo domperidon) v kombinácii s analgetikami (kyselina acetylsalicylová, paracetamol, ibuprofen, naproxen, diklofenak) . Stredne ťažké a ťažké záchvaty migrény sa liečia triptánmi (agonisti 5HT1B/1D receptorov). Zavedenie triptánov do klinickej praxe predstavuje významný pokrok v liečbe akútnych atakov migrény. Pacientky s častými a ťažkými atakmi migrény vyžadujú medikamentóznu aj nefarmakologickú profylaktickú liečbu. Estrogénové kožné náplaste 4 dni pred a 4 dni po začiatku menštruácie, podávanie triptánov 2x denne 5 dní v období pred začatím a po začatí menštruácie, predstavujú účinnú formu krátkodobej profylaxie menštruačnej migrény. Hormonálna antikoncepcia môže byť úspešná pri dlhodobej profylaxii menštruačnej a predmenštruačnej migrény.
Kľúčové slová: patofyziológia, predmenštruačná a menštruačná migréna, estrogény, triptány, profylaktická liečba.

MENSTRUAL AND PREMENSTRAUL MIGRAINE
Prior to puberty, the occurence of migraine is equal in both sexes – 4%. In adulthood the migraine occurs in 17% of females and only in 5% of males. The attack of migraine is usually brought about by a combination of several triggering factors. Individual factors are, as a rule, well tolerated, however, in women at reproductive age has menstruation an important role in in the development of migraine attacks. According to migraine timing in relation to menstruation, there are 3 types of migraine in women: Nonmenstrual migraine, premenstrual migraine and menstrual migraine . migraine attacks develop from 1 day before to 4 days after the beginning of menstruation. Menstrual migraine is most likely due to estrogen withdrawal, which may trigger migraine attacks in susceptile women. Menstrual migraine occasionally develops attacks without time link to menstruation. In true menstrual migraine (TMM) attacks of migraine do not appear out of the menstruation period. TMM afflicts 14% of women suffering from migraine. The symptoms of TMM are identical with those of migraine without aura, but their intensity is very strong, disabling the afflicted women professionally as well as socially. Mild to moderate migraine attacks are treated with antiemetics (metoclopramide or domperidone) in combination with analgesics (aspirin, paracetamol, ibuprofen, naproxen, diclofenac). Moderate and severe attacks are treated with 5HT 1B/1D receptor agonist (triptans). Introduction of triptans represent a significant progress in acute treatment of migraine. Women with frequent and severe attacks need medical and nonpharmacological migraine prophylaxis. Drug of first choice for menstrual migraine are nonsteroidal antiinflammatory agents. Estrogen therapy and triptans have been proven effective for shortterm prevention of menstrual migraine. Oral contraceptives may be used for longterm preventive therapy.
Key words: pathophysiology, premenstrual and menstrual migraine, estrogen, triptans, prophylactic therapies.
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
TROMBOEMBOLICKÁ CHOROBA – PREVENCIA A LIEČBA
Z PRAXE
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
MUDr. Martin Bolek
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
MUDr. Rastislav Johanes
Chirurgické oddelenie, NsP Žilina, Slovenská republika
KAZUISTIKA OVPLYVNENIA KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA CHIRURGICKOU LIEČBOU OBEZITY
FARMAKOEKONOMIKA
PharmDr. Tomáš Tesař1, Phd., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
DÔLEŽITÉ POJMY V0 FARMAKOEKONOMIKE (2. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.