Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKÁ OBEZITY
TÉMA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Milan Luliak, PhD.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
EPIDEMIOLÓGIA NADVÁHY A OBEZITY
MUDr. Barbara Ukropcová
Laboratórium Diabetu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Laboratórium Diabetu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
Laboratórium Diabetu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. Interná klinika lekárskej fakulty UPJŠ a FN Louisa Pasteura, Košice
ENDOKRINNÁ FUNKCIA TUKOVÉHO TKANIVA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava
VZŤAH VISCERÁLNEJ OBEZITY KU KARDIOMETABOLICKÝM FAKTOROM
Obezita je chronické progresívne ochorenie charakterizované akumuláciou tuku s mnohopočetnými orgánovo špecifickými patologickými následkami, ktoré významne ovplyvňujú ako morbiditu, tak aj kvalitu a dĺžku života obézneho jedinca. Klinické i epidemiologické štúdie poukazujú na úzky vzťah abdominálnej (centrálnej, viscerálnej) expanzie tukového tkaniva k rozvoju kardiometabolických rizikových faktorov. Tukové tkanivo v súčasnosti považujeme za “produktívny” endokrinný orgán syntetizujúci a uvoľňujúci napr. leptín, adiponektín, voľné mastné kyseliny, interleukín 6, tumor necrosis factor α, inhibítor aktivátora plazminogén – 1 s potencovaním rozvoja inzulínovej rezistencie. Inzulínová rezistencia ďalej vedie k rozvoju kardiometabolických rizikových faktorov. Medzi tieto rizikové faktory zaraďujeme rôzne stupne poruchy tolerancie glukózy (hraničná glykémia nalačno, porucha glukózovej tolerancie až diabetes mellitus 2. typu), aterogénnu dyslipidémiu, artériovú hypertenziu, protrombotický a prozápalový stav. Tieto kardiometabolické rizikové faktory sa často združujú v rámci metabolického syndrómu. Úlohou tohoto prehľadu je priblížiť patofyziológiu vzťahu viscerálnej obezity a vyššie uvedených kardiometabolických rizikových faktorov .
Kľúčové slová: viscerálna obezita, prediabetes, diabetes mellitus 2. typu, aterogénna dyslipidémia, artériová hypertenzia, prozápalový stav, protrombotický stav.

RELATIONSHIP OF VISCERAL OBESITY TO CARDIOMETABOLIC RISK FACTORS
Obesity is a progressive disease of unwanted fat accumulation wich has multiple, organspecific pathological consequences, which increased morbidity and decreased quality and life expectancy. Several clinical and epidemilogical studies show that abdominal obesity is much more closely related to cardiometabolic risk factors. The adipose tissue synthethises and secretes a variety of factors: leptin, adiponectin, free fatty acids, interleukin 6, tumor necrosis factor alfa, plasminogen activator inhibitor 1 that many contribut to or worsen of insulin resistance. Insulin resistance has been linked to development of cardiometabolic risk factors such as impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, type 2 diabetes mellitus, atherogenic dyslipidaemia, arterial hypertension, prothrombotic and proinflammatory state. These risk factors are closely related to metabolic syndrome. The aim of this article is to explaine relationship of pathophysiology of visceral obesity to cardiometabolic risk factors.
Key words: visceral obesity, prediabetes, type 2 diabetes mellitus, atherogenic dyslipidaemia, arterial hypertension, prothrombogenic state, proinflammatory state .
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Dáša Mesárošová
II. interná klinika FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MANAŽMENT OBÉZNYCH PACIENTOV S KARDIOMETABOLICKÝM RIZIKOM
PREHĽADNE
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
MOŽNOSTI UPLATNENIA VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV U PACIENT0V S NADVÁHOU A OBEZITOU
INFORMÁCIE
Projekt Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
DIAGNOSTIKA A LIEČXBA DYSPEPSIE HORNÉHO TYPU PRI HP POZITIVITE V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRA
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nezávislé vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
NOVINKY V KATEGORIZÁCII 0D 1. APRÍLA 2008
MEMORIX
RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Odbor farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
POVOľOVANIE TERAPEUTICKÉHO POUŽITIA HROMADNE VYRÁBANÝCH NEREGISTROVANÝCH LIEKOV
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Eva Jurgová, PhD.
Prvá privátna prax, Piešťany
ĎALŠIE INFORMÁCIE Z KONFERENCIE WONCA EUROPE 2007 V PARÍŽI
PREHĽADNE
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
MENŠTRUAČNÁ A PREDMENŠTRUAČNÁ MIGRÉNA
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
TROMBOEMBOLICKÁ CHOROBA – PREVENCIA A LIEČBA
Z PRAXE
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
MUDr. Martin Bolek
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
MUDr. Rastislav Johanes
Chirurgické oddelenie, NsP Žilina, Slovenská republika
KAZUISTIKA OVPLYVNENIA KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA CHIRURGICKOU LIEČBOU OBEZITY
FARMAKOEKONOMIKA
PharmDr. Tomáš Tesař1, Phd., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
DÔLEŽITÉ POJMY V0 FARMAKOEKONOMIKE (2. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.