Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKÁ OBEZITY
TÉMA
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Milan Luliak, PhD.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
II. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava
EPIDEMIOLÓGIA NADVÁHY A OBEZITY
MUDr. Barbara Ukropcová
Laboratórium Diabetu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
Mgr. Jozef Ukropec, PhD.
Laboratórium Diabetu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
Laboratórium Diabetu, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. Interná klinika lekárskej fakulty UPJŠ a FN Louisa Pasteura, Košice
ENDOKRINNÁ FUNKCIA TUKOVÉHO TKANIVA
Objavenie leptínu v polovici 90tych rokov 20 . storočia znamenalo revolúciu vo vnímaní fyziologickej funkcie tukového tkaniva. Skončila sa éra, počas ktorej sa tukové tkanivo pokladalo za pasívne depo energie a začal sa formovať koncept tukového tkaniva ako endokrinne aktívneho orgánu, ktorý je zdrojom mnohých bioaktívnych látok – adipokínov . Dnes už vieme, že adipokíny ovplyvňujú široké spektrum fyziologických funkcií: príjem a výdaj energie, inzulínovú senzitivitu, metabolizmus lipidov, ako aj krvný tlak a zápalové procesy . Tukové tkanivo je teda dynamický orgán s významnou úlohou v adaptácii na fluktuáciu živín, ktorú zabezpečuje aj vďaka svojej schopnosti komunikovať s inými orgánmi a tkanivami prostredníctvom vlastných sekrečných produktov – adipokínov. Výsledky mnohých štúdií potvrdili význam adipokínov v regulácii fyziologických funkcií, čo viedlo k vytvoreniu hypotézy, že zmeny v syntéze, sekrécii a/alebo účinku týchto látok u obéznych jedincov prispievajú k patogenéze obezity a sprievodných ochorení. Potvrdenie tejto hypotézy otvára možnosti nového terapeutického prístupu v prevencii a v liečbe obezity, diabetu 2 . typu a kardiovaskulárnych ochorení, a to farmakologickým ovplyvnením plazmatickej koncentrácie resp. účinku adipokínov. V tomto prehľadnom článku vyberáme zo zoznamu viac ako 50 bioaktívnych sekrečných proteínov tukového tkaniva adipokíny s relatívne dobre charakterizovanou fyziologickou funkciou, ktorých dysregulácia môže prispievať k patogenéze obezity a pridružených ochorení.
Kľúčové slová: tukové tkanivo, adipokíny, obezita, inzulínová rezistencia, diabetes, liečba obezity, perorálne antidiabetiká

THE ENDOCRINE FUNCTION OF ADIPOSE TISSUE
The discovery of leptin in 1990’s has been a major breakthrough causing a revolution in understanding the physiological function of adipose tissue. Leptin marked the end of a period when adipose tissue was considered merely a passive storage of excess energy and the novel concept of adipose tissue as an endocrine organ, the source of many bioactive substances – adipokines – has emerged . Adipokines can influence a wide spectrum of physiological functions such as energy intake and expenditure, insulin sensitivity, lipid metabolism, as well as blood pressure and inflammatory processes. with respect to this concept, adipose tissue is a dynamic organ with an important role in the adaptation to nutrient fluctuation (changes in energy intake). This physiological function of adipose tissue is fulfilled mostly thanks to the ability of adipose tissue to communicate with other tissues and organs by its own secretory products – adipokines. Many studies has demonstrated a great importance of adipokines in the regulation of physiological functions, which led to the formulation of a hypothesis that changes in the synthesis and/or secretion of these biologically active compounds contributes to the pathogenesis of obesity and obesityassociated disorders. Pharmacological targeting of adipokine levels and function thus opens new therapeutic avenues which could enable prevention and treatment of obesity and obesity related diseases such as type 2 diabetes and cardiovascular diseases. Up to date, the list of adipokines comprises over 50 bioactive molecules. In this review, we take the liberty to select some of the wellcharacterized adipokines which, if dysregulated, contribute to the pathogenesis of obesity and associated diseases.
Key words: adipose tissue, adipokines, obesity, insulin resistance, diabetes, obesity treatment, oral antidiabetics
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava
VZŤAH VISCERÁLNEJ OBEZITY KU KARDIOMETABOLICKÝM FAKTOROM
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Dáša Mesárošová
II. interná klinika FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MANAŽMENT OBÉZNYCH PACIENTOV S KARDIOMETABOLICKÝM RIZIKOM
PREHĽADNE
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
MOŽNOSTI UPLATNENIA VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV U PACIENT0V S NADVÁHOU A OBEZITOU
INFORMÁCIE
Projekt Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
DIAGNOSTIKA A LIEČXBA DYSPEPSIE HORNÉHO TYPU PRI HP POZITIVITE V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRA
Ing. Mgr. Dagmar Hroncová
Nezávislé vzdelávacie centrum Mediforum, Bratislava
NOVINKY V KATEGORIZÁCII 0D 1. APRÍLA 2008
MEMORIX
RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Odbor farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
POVOľOVANIE TERAPEUTICKÉHO POUŽITIA HROMADNE VYRÁBANÝCH NEREGISTROVANÝCH LIEKOV
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Eva Jurgová, PhD.
Prvá privátna prax, Piešťany
ĎALŠIE INFORMÁCIE Z KONFERENCIE WONCA EUROPE 2007 V PARÍŽI
PREHĽADNE
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
MENŠTRUAČNÁ A PREDMENŠTRUAČNÁ MIGRÉNA
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
TROMBOEMBOLICKÁ CHOROBA – PREVENCIA A LIEČBA
Z PRAXE
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
MUDr. Martin Bolek
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice, Česká republika
MUDr. Rastislav Johanes
Chirurgické oddelenie, NsP Žilina, Slovenská republika
KAZUISTIKA OVPLYVNENIA KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA CHIRURGICKOU LIEČBOU OBEZITY
FARMAKOEKONOMIKA
PharmDr. Tomáš Tesař1, Phd., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
DÔLEŽITÉ POJMY V0 FARMAKOEKONOMIKE (2. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.