Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
MUDr. Imrich Mucska
Ochorenia dýchacích ciest
TÉMA
MUDr. Radovan Košturiak
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb Kvetnica, n.o., Poprad-Kvetnica
MODERNÝ MANAŽMENT BRONCHIÁLNEJ ASTMY
MUDr. Iveta Salátová Kozlovská
Centrum imunológie a alergológie, s.r.o., Bratislava
ŠPECIFICKÁ ALERGÉNOVÁ IMUNOTERAPIA
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF UK a MFN, Martin
MOŽNOSTI INHALAČNEJ LIEČBY PRI RESPIRAČNÝCH OCHORENIACH
MUDr. Eva Tedlová
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava-Ružinov
MUDr. Imrich Mucska
Pneumologická ambulancia FNsP, Bratislava-Staré Mesto
NEINFEKČNÉ ZÁPALY PĽÚC
PREHĽADNE
doc. MUDr. Milan Krošlák, CSc.
2. otorinolaryngologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava-Ružinov
OTITÍDY V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA
MUDr. Ivan Majerčák
III. interná klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
AKTUÁLNE MOŽNOSTI OVPLYVNENIA FREKVENCIE SRDCA PRI STABILNEJ ANGÍNE PEKTORIS
KONZÍLIUM
MUDr. Dagmar Mičeková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
Katedra reumatológie, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Vanda Mináriková
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
SJÖGRENOV SYNDRÓM – PRIEBEH, DIAGNOSTIKA
Sjögrenov syndróm je systémové ochorenie spojiva, pre ktoré je charakteristická predovšetkým znížená funkcia exokrinných žliaz. Ochorenie sa môže vyskytovať samostatne ako primárny Sjögrenov syndróm, alebo spolu s inými zápalovými reumatickými chorobami ako sekundárny Sjögrenov syndróm. V klinickom náleze dominujú známky xerostómie a suchej keratokonjunktivitídy. Postihnuté môžu byť i žľazy gastrointestinálneho, dýchacieho aparátu, kože a vaginálnej sliznice. Medzi najčastejšie extraglandulárne prejavy primárneho Sjögrenovho syndrómu patria známky kožnej vaskulitídy, Raynaudovho fenoménu, funkčné renálne abnormality, neuropatie a artritídy. Diagnostika primárneho Sjögrenovho syndrómu je založená na dôkaze suchej keratokonjunktivitídy, prešetrení slinných žliaz a dôkaze typických protilátkových aktivít. V priebehu posledných 50 rokov bolo vypracovaných viacero diagnostických kritérií, z ktorých posledné sú vytvorené na základe konsenzu amerických a európskych kritérií.
Kľúčové slová: Sjögrenov syndróm, suchá keratokonjunktivitída, xerostómia, diagnostické kritériá.

SJÖGREN´S SYNDROME – CLINICAL PICTURE, DIAGNOSIS
Sjögren´s syndrome is a systematic disorder of connective tissues characterised mainly by decreased functioning of exocrine glands. It may occur autonomously as a primary Sjögren’s syndrome or it may be coupled with other inflammatory rheumatic disorders as a secondary Sjögren’s syndrome. Xerostomy and keratoconjuctivitis sicca dominates the clinical picture, however the glands in gastrointestinal tract, respiratory system, skin and vaginal mucosa may be affected as well. The most common extraglandular symptoms of the primary Sjögren’s syndrome are skin vasculitis, Raynaud’s phenomenon, functional renal abnormalities, neuropathy and arthritis. Diagnosis of the primary Sjögren’s syndrome is based on proven keratoconjunctivitis sicca, examination of salivary glands and evidence of typical antibody activities. There were developed more diagnostic criteria for Sjögren´s syndrome during past five decades. Recent of them were created according to the consensus of American and European criteria.
Key words: Sjögren´s syndrome, keratoconjuctivitis sicca, xerostomy, diagnostic criteria.
MEMORIX
MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Subkatedra urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
INTOXIKÁCIA CHLÓROM (Cl–) A ČPAVKOM (NH3)
SPEKTRUM
MUDr. Monika Laššánová
Farmakologický ústav LF UK
MUDr. Miriam Petrová
Farmakologický ústav LF UK
MUDr. Štefan Laššán
Katedra pneumológie a ftizeológie FZŠŠ SZU Bratislava
MUDr. Roman Hudec, PhD.
Farmakologický ústav LF UK
NEŽIADUCE ÚČINKY LIEKOV, RIZIKO FARMAKOTERAPIE
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Eva Jurgová, PhD.
Prvá privátna prax, Piešťany
AKTÍVNA ÚČASŤ SLOVENSKÝCH PRAKTICKÝCH LEKÁROV NA KONFERENCII WONCA EUROPE 2007 V PARÍŽI
POD LUPOU
MUDr. Katarína Štěpánková
predsedníčka Slovenskej asociácie cystickej fibrózy
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CYSTICKEJ FIBRÓZY
Z PRAXE
MUDr. Jihad Farah
Klinika pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
Klinika pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Andrej Somoš
Klinika pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura, Košice
ABSCEDUJÚCA BRONCHOPNEUMÓNIA – KAZUISTIKA
FARMAKOEKONOMIKA
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
DÔLEŽITÉ POJMY VO FARMAKOEKONOMIKE (1. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.