Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava
MANAŽMENT ATEROGÉNNEJ DYSLIPIDÉMIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
I. interná klinika JLF UK a MFN, Martin
METABOLICKÝ SYNDRÓM, KARDIOVASKULÁRNE A METABOLICKÉ RIZIKÁ
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
INKRETÍNY, INKRETÍNOVÝ EFEKT A DIABETES MELLITUS
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MOŽNOSTI NEFARMAKOLOGICKEJ A FARMAKOLOGICKEJ LIEČBY OBEZITY U PACIENTOV S METABOLICKÝM SYNDRÓMOM
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Editoriál
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.
I. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME
Metabolický syndróm je charakterizovaný variabilnou kombináciou viscerálnej obezity a alterácií glukózového, lipidového metabolizmu a artériovej hypertenzie. Má vysokú prevalenciu v strednom a vyššom veku. Intenzívna úprava životného štýlu u pacientov s metabolickým syndrómom by sa mala realizovať čo najskôr. Nefarmakologická liečba predstavuje veľmi dôležitú časť manažmentu artériovej hypertenzie u pacientov s metabolickým syndrómom. Pokiaľ je odporúčaná farmakologická liečba, mala by sa začať liekom, ktorý nezvýši riziko vzniku diabetu. Z tohto pohľadu by mali byť využité blokátory systému renín – angiotenzín – aldosterón, podľa potreby nasledované blokátormi kalciových kanálov alebo nízkymi dávkami tiazidových diuretík.
Kľúčové slová: metabolický syndróm, artériová hypertenzia, systém renín angiotenzín aldosterón, antihypertenzívna liečba.

MANAGEMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME
The metabolic syndrome is characterized by the variable combination of visceral obesity and alterations in glucose metabolism, lipid metabolism, and arterial hypertension. It has a high prevalence in the middle age and elderly population. In all individuals with metabolic syndrome, intense lifestyle measures should be adopted immediately. Non-pharmacological treatment represents very important part in the management of arterial hypertension in metabolic syndrome patients. When drug treatment is recommended we should start with a drug unlikely to facilitate onset of diabetes. Therefore a blocker of the renin – angiotensin –aldosteron system should be used followed, if needed, by the addition of a calcium antagonist or a low-dose thiazide diuretic.
Key words: metabolic syndrome, arterial hypertension, renin angiotensin aldosteron system, antihypertensive treatment.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MOŽNOSTI PREVENCIE DIABETES MELLITUS 2. TYPU U JEDINCOV S PREDIABETICKÝMI DYSGLYKÉMIAMI
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteuera, Košice
BLOKÁDA ENDOKANABINOIDOVÝCH EC1-RECEPTOROV A OVPLYVNENIE KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA
created by © zooom.sk s.r.o.