Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava
MANAŽMENT ATEROGÉNNEJ DYSLIPIDÉMIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
I. interná klinika JLF UK a MFN, Martin
METABOLICKÝ SYNDRÓM, KARDIOVASKULÁRNE A METABOLICKÉ RIZIKÁ
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
INKRETÍNY, INKRETÍNOVÝ EFEKT A DIABETES MELLITUS
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MOŽNOSTI NEFARMAKOLOGICKEJ A FARMAKOLOGICKEJ LIEČBY OBEZITY U PACIENTOV S METABOLICKÝM SYNDRÓMOM
Intraabdominálna obezita je dnes základnou črtou metabolického syndrómu a teda aj základným diagnostickým kritériom. Vyjadruje to závažnosť s ňou súvisiaceho rizika vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Liečba metabolického syndrómu teda musí byť postavená na snahách o zníženie telesnej hmotnosti a tým súčasne aj zmenšenia obvodu pásu. Liečba obezity musí byť komplexná a multidisciplinárna. Ciele liečby majú byť individuálne a realistické. Nefarmakologická liečba obezity sa zameriava predovšetkým na zmenu životného štýlu. Zmena životného štýlu znamená zníženie kalorického príjmu potravy a zvýšenie telesnej záťaže. Dôležitá je kognitívno-behaviorálna liečba obezity. Ak tieto postupy nie sú úspešné, možno použiť farmakoterapiu (rimonabant, sibutramin, orlistat). V liečbe extrémnej (morbídnej) obezity je nápomocná prípadne aj chirurgická liečba.
Kľúčové slová: metabolický syndróm, intraabdominálna obezita, komplexná liečba obezity.

NON-PHARMACOLOGICAL AND PHARMACOLOGICAL POSSIBILITIES IN THERAPY OF OBESE PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME
Intraabdominal obesity is basal feature of metabolic syndrome and therefore also its basic diagnostic criterion. This condition is significantly associated with traditional risk factors of cardiovascular disease. Therapy of metabolic syndrome must be based on weight loss strategies. Therapy of obesity needs complex and multidisciplinary approach. Therapeutic goals must be individual and realistic. Lifestyle modification is the cornerstone of the treatment of obese patients. Initial recommendations to any obese diabetic patient should include optimisation of the meal plan and enhancement of physical activity. Psychological approach may be helpful with cognitive-behavioral therapy. If we are unsuccessful, pharmacology therapy may be considered (rimonabant, sibutramin, orlistat). If extreme (morbid) obesity is present, there is possible role of bariatric surgery.
Key words: metabolic syndrome, intraabdominal obesity, complex therapy of obesity.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Editoriál
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.
I. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MOŽNOSTI PREVENCIE DIABETES MELLITUS 2. TYPU U JEDINCOV S PREDIABETICKÝMI DYSGLYKÉMIAMI
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteuera, Košice
BLOKÁDA ENDOKANABINOIDOVÝCH EC1-RECEPTOROV A OVPLYVNENIE KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA
created by © zooom.sk s.r.o.