Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava
MANAŽMENT ATEROGÉNNEJ DYSLIPIDÉMIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
I. interná klinika JLF UK a MFN, Martin
METABOLICKÝ SYNDRÓM, KARDIOVASKULÁRNE A METABOLICKÉ RIZIKÁ
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
INKRETÍNY, INKRETÍNOVÝ EFEKT A DIABETES MELLITUS
V liečbe diabetes mellitus 2. typu výber používaných antidiabetík závisí od stavu metabolickej kompenzácie, prejavov inzulínovej rezistencie, sprievodných ochorení, veku pacienta. V súčasnosti sa terapeutické armamentárium rozšírilo o novú skupinu antidiabetík ovplyvňujúcich vylučovanie inzulínu cestou aktivity hormónov tráviaceho traktu – inkretínových hormónov. Inkretíny sú zodpovedné až za 60 % vylúčeného inzulínu β-bunkami Langerhansových ostrovčekoch pankreasu po prijatí potravy. Farmaceutické úsilie sa sústreďuje na podporu inkretínového efektu cestou použitia inkretínových mimetík (exanatid a liraglutid) alebo inhibítorov dipeptidyl-peptidázy IV (sitagliptín, vildaglipín, saxagliptín).
Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, inkretínový efekt, inkretíny, inkretínové mimetká, GLP-1, inhibítory dipeptidyl peptidázy IV.

INCRETINS, INCRETIN EFFECT AND DIABETES MELLITUS
Selection of the proper antidiabetic treatment option in type 2 diabetic patients depends on the metabolic compensation, the signs of insulin resistance, concomitant diseases and the age of the patient. Current terapeutic portfolio has been extended with a new therapeutic class influencing the insulin secretion by means of the gastrointestinal tract hormones-incretin hormones. Incretins are responsible for 60 % of insulin released from ß-cells of the pancreatic islets of Langerhans after the ingestion of food. Pharmaceutical effort is focusing on supporting the incretin effect by means of using the incretin mimetics (exenatide and liraglutide) or dipeptidyl peptidase IV inhibitors (sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin).
Key words: type 2 diabetes mellitus, incretin effect, incretins, incretin mimetics, GLP-1, dipeptidyl peptidase.
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MOŽNOSTI NEFARMAKOLOGICKEJ A FARMAKOLOGICKEJ LIEČBY OBEZITY U PACIENTOV S METABOLICKÝM SYNDRÓMOM
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Editoriál
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.
I. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MOŽNOSTI PREVENCIE DIABETES MELLITUS 2. TYPU U JEDINCOV S PREDIABETICKÝMI DYSGLYKÉMIAMI
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteuera, Košice
BLOKÁDA ENDOKANABINOIDOVÝCH EC1-RECEPTOROV A OVPLYVNENIE KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA
created by © zooom.sk s.r.o.