Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava
MANAŽMENT ATEROGÉNNEJ DYSLIPIDÉMIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
I. interná klinika JLF UK a MFN, Martin
METABOLICKÝ SYNDRÓM, KARDIOVASKULÁRNE A METABOLICKÉ RIZIKÁ
Metabolický syndróm (MS) sa definuje klinicky ako nenáhodný spoločný výskyt porúch metabolizmu cukrov, zahrňujúci hraničnú glykémiu nalačno a porušenú glukózovú toleranciu, ako aj centrálnej obezity, dyslipidémie s charakteristickým zvýšením hladiny triacylglycerolov spolu so zníženou hladinou HDL lipoproteínov s vyššou denzitou a artériovej hypertenzie, ktoré sa podieľajú na zvýšenom riziku diabetes mellitus 2. typu a závažných kardiovaskulárnych chorôb, predovšetkým ischemickej choroby srdca. Inzulínová rezistencia spolu s kompenzačnou hyperinzulinémiou sa považujú za primárny etiopatogenetický faktor MS, ale nie za mechanizmus vysvetľujúci všetky asociované abnormality. V súčasnosti sú odporúčané rôzne diagnostické kritériá MS podľa SZO (1999), NCEP – ATPIII (2001), ACE/AACE (2003) a IDF (2005) a skúmajú sa nové rizikové faktory jeho kardiovaskulárnych a metabolických komplikácií.
Kľúčové slová: metabolický syndróm, inzulínová rezistencia, diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulárne riziko.

METABOLIC SYNDROME, CARDIOVASCULAR AND METABOLIC RISK
Metabolic syndrome (MS) is defined as cluster of independent risk factors of type 2 diabetes mellitus and coronary heart disease, including impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance, as well as central obesity, dyslipidaemia with typical increasing of triglyceride levels and decreasing of high density lipoprotein levels and arterial hypertension. Insulin resistance together with compensatory hyperinsulinaemia are considered to be primary etiopathogenetic factors of MS, but not mechanism explaining all associated abnormalities. In these times there are different recommendations for diagnostic criteria of MS according to WHO (1999), NCEP – ATPIII (2001), ACE/AACE (2003) and IDF (2005) and new risk factors of its cardiovascular and metabolic complications are searched.
Key words: metabolic syndrome, insulin resistance, diabetes mellitus type 2, cardiovascular risk.
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
INKRETÍNY, INKRETÍNOVÝ EFEKT A DIABETES MELLITUS
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MOŽNOSTI NEFARMAKOLOGICKEJ A FARMAKOLOGICKEJ LIEČBY OBEZITY U PACIENTOV S METABOLICKÝM SYNDRÓMOM
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Editoriál
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.
I. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MOŽNOSTI PREVENCIE DIABETES MELLITUS 2. TYPU U JEDINCOV S PREDIABETICKÝMI DYSGLYKÉMIAMI
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteuera, Košice
BLOKÁDA ENDOKANABINOIDOVÝCH EC1-RECEPTOROV A OVPLYVNENIE KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA
created by © zooom.sk s.r.o.