Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT
MUDr. Ľubomíra Fábryová
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Špecializovaná ambulancia pre poruchy metabolizmu lipidov, FNsP Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava
MANAŽMENT ATEROGÉNNEJ DYSLIPIDÉMIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME
Jedným z hlavných ovplyvniteľných rizikových faktorov aterosklerózy je aterogénna dyslipidémia charakterizovaná hypertriacylglycerolémiou (hTAG), nízkymi hodnotami HDL-cholesterolu (HDL-C) a prítomnosťou malých denzných LDL častíc. Zdá sa, že aterogénna dyslipidémia (ako konštantná súčasť plnej klinickej manifestácie MS) je v súčasnosti častejším problémom ako izolovaná hypercholesterolémia. Článok sa venuje patogenéze aterogénnej dyslipidémie a našim súčasným terapeutickým (nefarmakologickým i farmakologickým) možnostiam jej ovplyvnenia (tabuľka 5, obrázok 1; 46).
Kľúčové slová: metabolický syndróm, aterogénna dyslipidémia, nefarmakologická liečba, statíny, fibráty, kombinovaná liečba.

MANAGEMENT OF ATHEROGENIC DYSLIPIDAEMIA IN THE METABOLIC SYNDROME
The main modifiable risk factor for atherosclerosis is the atherogenic dyslipidaemia (the combination of elevated serum triglyceride levels, low serum HDL-C levels, and a preponderance of small dense LDL-C particles), particulary for patients with the metabolic syndrome. It has been suggested that the clinical importance of the atherogenic dyslipidaemia probably exceeds that of LDL-cholesterol, because many more patients with coronary artery disease are found to have this trait compared to those with hypercholesterolemia. The pathogenesis of dyslipidemia in the metabolic syndrome will be reviewed and the roles of therapeutic lifestyle modification and drug therapies in the traetment of dyslipidemia will be discussed (tablet 5, figure 1; 46).
Key words: metabolic syndrome, atherogenic dyslipidaemia, non-pharmacological therapy, statins, fibrates, combined therapy.
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
I. interná klinika JLF UK a MFN, Martin
METABOLICKÝ SYNDRÓM, KARDIOVASKULÁRNE A METABOLICKÉ RIZIKÁ
MUDr. Adriana Ilavská
Diabetologická a metabolická ambulancia, ŽNaP, Bratislava
INKRETÍNY, INKRETÍNOVÝ EFEKT A DIABETES MELLITUS
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MOŽNOSTI NEFARMAKOLOGICKEJ A FARMAKOLOGICKEJ LIEČBY OBEZITY U PACIENTOV S METABOLICKÝM SYNDRÓMOM
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Editoriál
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Centrum preventívnej a športovej medicíny, Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.
I. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MOŽNOSTI PREVENCIE DIABETES MELLITUS 2. TYPU U JEDINCOV S PREDIABETICKÝMI DYSGLYKÉMIAMI
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteuera, Košice
BLOKÁDA ENDOKANABINOIDOVÝCH EC1-RECEPTOROV A OVPLYVNENIE KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA
created by © zooom.sk s.r.o.