Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – podchladenie
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (5. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Anna Líšková, PhD.
Ústav klinickej mikrobiológie FN, Nitra
Aktuálna rezistencia u patogénov horných dýchacích orgánov
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Má metabolická liečba srdcového zlyhania racionálne zdôvodnenie?
Srdcové zlyhanie (SZ) je komplexný syndróm závažnosťou prevyšujúci ostatné verejno-zdravotnícke problémy. Postihuje redovšetkým pacientov nad 60 rokov s rozvetvenou komorbiditou. V roku 2005 boli inovované odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS) na liečbu SZ, ktoré komorbidite venujú len okrajovú pozornosť. SZ charakterizuje deficitná tvorba energie priamo v myokarde. Podľa registra ADHERE prevalencia diabetu dosahuje medzi pacientmi so SZ 44 %, čo význam myokardiálneho metabolizmu zvyšuje. Odporúčania EKS nevenujú pozornosť myokardiálnemu metabolizmu a jeho ovplyvneniu. Autor predkladá komplexný pohľad na pacienta so SZ z aspektu komorbidity. Zvláštny zreteľ venuje metabolizmu myokardu v podmienkach diabetu. Podobnosti s metabolizmom ischemického a zlyhávajúceho myokardu sú pozoruhodné. V tejto oblasti sa črtá efektívna možnosť ako metabolizmus zlyhávajúceho myokardu priaznivo ovplyvniť selektívnym zásahom, priamou inhibíciou kľúčového enzýmu ß-oxidácie mastných kyselín 3-Ketoacyl CoA tiolázy, preparátom, ktorého bezpečnosť bola preverená v klinickej štúdií v cieľovej populácii geriatrických pacientov priamo na Slovensku. Jestvuje medicína dôkazov potvrdzujúca, že trimetazidin (Preductal) priamo ovplyvňuje kontraktilitu zlyhávajúceho myokardu.
Kľúčové slová: srdcové zlyhanie, komorbidita srdcového zlyhávania, metabolizmus myokardu, Preductal MR.
Kľúčové slová MeSH: zlyhanie srdca, kongestívne; komorbidita; myokard – metabolizmus; trimetazidín.
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Manažment exacerbácií u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a astmou
MUDr. Július Kasper
I. interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Hypertenzná kríza
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriana Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová, MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Aditívne imunologické a neantibiotické účinky azalidových antibiotík
SPEKTRUM
doc. MUDr. Vlastimil Mayer, DrSc., MUDr. Alexander Mayer
Vedeckovýskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava; Neštátne zdravotnícke zariadenie, Bánovce nad Bebravou
Infekcia vírusom HIV a zdravotnícky pracovník
TÉMA
MUDr. Andrej Janco, MUDr. Alena Jancová
JAAT Style, s.r.o., Košice
Ambulantná liečba obezity
MUDr. Ivan Majerčák
III. Interná klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
Prevencia obezity
MUDr. Dagmar Onačilová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Práca psychológa v obezitologickej ambulancii
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Daša Habdáková
II. Interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Liečba obéznych pacientov s diabetes mellitus
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Adriana Petrusová
V. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov; I. interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
Farmakoterapia obezity
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava-Vítkovice
Súčasné možnosti chirurgickej liečby morbídnej obezity
AUTODIDAKT ICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 4/2005
created by © zooom.sk s.r.o.