Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – podchladenie
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (5. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Anna Líšková, PhD.
Ústav klinickej mikrobiológie FN, Nitra
Aktuálna rezistencia u patogénov horných dýchacích orgánov
Zhodnotiť stav a trendy rezistencie k sledovaným antimikrobiálnym látkam u najznámejších pôvodcov bakteriálnych respiračných infekcií Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae a Staphylococcus aureus u komunitných pacientov. Autori zaznamenali mierne sa zvyšujúci trend rezistencie na methicilín u kmeňov Staphylococcus aureus, výrazné lokálne rozdiely. U kmeňov Streptococus pneumoniae sa rezistencia na penicilín stabilizovala. Predložené výsledky dokumentujú význam surveillance rezistencie ako podklad pre sledovanie trendov rezistencie.
Kľúčové slová: Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus methicilin rezistentný, význam surveillance rezistencie.
Kľúčové slová MeSH: infekcie dýchacieho systému – etiológia; rezistencia lieková mikrobiálna; Streptococcus pyogenes; Haemophilus influenzae; Streptococcus pneumoniae; Staphylococcus aureus; rezistencia meticilínová.

CURRENT RESISTENCY OF PATHOGENS OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT
Evaluation of the status and trends in resistance to investigational antibiotics in the most important causative agents of bacterial respiratory tract infections – Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in community acquired patients. The authors recorded a moderately increasing trend in the resistance of the strains of Staphylococcus aureus to methicilin and considerable local differences. Stabilized situation were recorded in the resistance rate of Streptococcus pneumoniae. The results presented in this paper document the value of resistance surveillance as a basis for monitoring of trends in bacterial resistance.
Key words: Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Methicilin resistant Staphylococcus aureus, Influence of surveillance of resistance.
Key words MeSH: respiratory tract infections – etiology; drug rezistance, microbial; Streptococcus pyogenes; Haemophilus influenzae; Streptococcus pneumoniae; Staphylococcus aureus; methicillin resistance.
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Má metabolická liečba srdcového zlyhania racionálne zdôvodnenie?
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Manažment exacerbácií u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a astmou
MUDr. Július Kasper
I. interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Hypertenzná kríza
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriana Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová, MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Aditívne imunologické a neantibiotické účinky azalidových antibiotík
SPEKTRUM
doc. MUDr. Vlastimil Mayer, DrSc., MUDr. Alexander Mayer
Vedeckovýskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava; Neštátne zdravotnícke zariadenie, Bánovce nad Bebravou
Infekcia vírusom HIV a zdravotnícky pracovník
TÉMA
MUDr. Andrej Janco, MUDr. Alena Jancová
JAAT Style, s.r.o., Košice
Ambulantná liečba obezity
MUDr. Ivan Majerčák
III. Interná klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
Prevencia obezity
MUDr. Dagmar Onačilová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Práca psychológa v obezitologickej ambulancii
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Daša Habdáková
II. Interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Liečba obéznych pacientov s diabetes mellitus
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Adriana Petrusová
V. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov; I. interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
Farmakoterapia obezity
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava-Vítkovice
Súčasné možnosti chirurgickej liečby morbídnej obezity
AUTODIDAKT ICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 4/2005
created by © zooom.sk s.r.o.