Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – podchladenie
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (5. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Anna Líšková, PhD.
Ústav klinickej mikrobiológie FN, Nitra
Aktuálna rezistencia u patogénov horných dýchacích orgánov
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Má metabolická liečba srdcového zlyhania racionálne zdôvodnenie?
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Manažment exacerbácií u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a astmou
MUDr. Július Kasper
I. interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Hypertenzná kríza
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriana Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová, MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Aditívne imunologické a neantibiotické účinky azalidových antibiotík
SPEKTRUM
doc. MUDr. Vlastimil Mayer, DrSc., MUDr. Alexander Mayer
Vedeckovýskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava; Neštátne zdravotnícke zariadenie, Bánovce nad Bebravou
Infekcia vírusom HIV a zdravotnícky pracovník
TÉMA
MUDr. Andrej Janco, MUDr. Alena Jancová
JAAT Style, s.r.o., Košice
Ambulantná liečba obezity
MUDr. Ivan Majerčák
III. Interná klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
Prevencia obezity
MUDr. Dagmar Onačilová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Práca psychológa v obezitologickej ambulancii
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Daša Habdáková
II. Interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Liečba obéznych pacientov s diabetes mellitus
Obezita aj diabetes mellitus patria k najčastejším ochoreniam modernej spoločnosti. V liečbe obézneho diabetika je potrebné zamerať sa najmä na liečbu obezity, predovšetkým zmenu životného štýlu, čo je aj základom prevencie diabetu. Zmena životného štýlu znamená znížiť kalorický príjem potravy a zvýšiť telesnú záťaž. Dôležitá je kognitívno-behaviorálna liečba obezity. Ak tieto postupy nie sú úspešné, možno použiť farmakoterapiu (sibutramin, orlistat, v blízkej budúcnosti rimonabant). V liečbe morbídnej obezity je nápomocná chirurgická liečba. Z orálnych antidiabetík sú najvhodnejšie metformin alebo thiazolidindiony. Z hľadiska metabolického syndrómu je nutná ešte aj antihypertenzívna liečba, najlepšie ACE-inhibítormi alebo sartanmi, hypolipidemická liečba, či už statínmi alebo fibrátmi. Liečba obézneho diabetika má byť multifaktoriálna a multidisciplinárna.
Kľúčové slová: obezita, diabetes mellitus, metabolický syndróm.
Kľúčové slová MeSH: obezita – terapa; diabetes mellitus – terapia; syndróm X, metabolický.

THERAPY OF OBESE PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
Type 2 diabetes mellitus is strongly associated with obesity. Lifestyle modification is the cornerstone of both the prevention of type 2 diabetes in at risk overweight individuals and the treatment of obese patients with type 2 diabetes. Initial recommendations to any obese diabetic patient should include optimisation of the meal plan and enhancement of physical activity. Psychological approach may be helpful with cognitive-behavioral therapy. If we are unsuccessful, pharmacology therapy may be considered (sibutramin, orlistat, in the near future also rimonabant). If morbid obesity is present, there is possible role of bariatric surgery. For improving blood glucose control, agents decreasing insulin resistance (metformin or thiazolidindiones) are the first choice antidiabetic agents in obese patients with type 2 diabetes. Most obese diabetic patients have metabolic syndrome, therefore risk factors, such as arterial hypertension and dyslipidaemias must be also treated, the best choice of treatment are ACE inhibitors, angiotensin AT1-reeceptor antagonists, statins and fibrates. Therapy of obese diabetic patient must be multifactorial and multidisciplinary.
Key words: obesity, diabetes mellitus, metabolic syndrome.
Key words MeSH: obesity – therapy; diabetes mellitus – therapy; metabolic syndrome X.
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Adriana Petrusová
V. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov; I. interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
Farmakoterapia obezity
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava-Vítkovice
Súčasné možnosti chirurgickej liečby morbídnej obezity
AUTODIDAKT ICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 4/2005
created by © zooom.sk s.r.o.