Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEMORIX
h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o., Limbach
Repetitórium urgentnej medicíny – podchladenie
PRÍLOHA
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Vybrané kapitoly z klinickej gastroenterológie pre praktických lekárov (5. časť)
PREHĽADNE
doc. MUDr. Anna Líšková, PhD.
Ústav klinickej mikrobiológie FN, Nitra
Aktuálna rezistencia u patogénov horných dýchacích orgánov
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
III. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Má metabolická liečba srdcového zlyhania racionálne zdôvodnenie?
doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava
Manažment exacerbácií u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a astmou
MUDr. Július Kasper
I. interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Hypertenzná kríza
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriana Liptáková, PhD., MUDr. Lenka Balogová, MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika pre infekčné choroby FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice; Interná klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov; Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ, Košice
Aditívne imunologické a neantibiotické účinky azalidových antibiotík
SPEKTRUM
doc. MUDr. Vlastimil Mayer, DrSc., MUDr. Alexander Mayer
Vedeckovýskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava; Neštátne zdravotnícke zariadenie, Bánovce nad Bebravou
Infekcia vírusom HIV a zdravotnícky pracovník
TÉMA
MUDr. Andrej Janco, MUDr. Alena Jancová
JAAT Style, s.r.o., Košice
Ambulantná liečba obezity
Obezita sa pre vysokú prevalenciu a spojenie s komplikáciami, znižujúcimi kvalitu života a zvyšujúcimi morbiditu a mortalitu populácie, stáva popredným zdravotným problémom modernej civilizácie. Liečba obezity je dlhodobá a charakterom viazaná prevažne na ambulantné postupy. Zvládnutie jej dopadu na populáciu si vyžaduje vhodný manažment, reálne stanovenie cieľov, vhodný výber diagnostických a liečebných metód a ich časovanie, ale tiež primerané opatrenia zo strany štátnej zdravotnej politiky, čo poukazuje na šírku problematiky. Obezita si pre potenciálnu polymorbiditu, ktorá je s ňou asociovaná, vyžaduje multidisciplinárny prístup v každej fáze intervencie. Obézny pacient s komplikáciami choroby patrí k najťažším pacientom internej medicíny.
Kľúčové slová: obézny pacient, vyšetrenie, liečba.
Kľúčové slová MeSH: obezita – diagnostika, terapia; starostlivosť ambulantná.

PRACTICAL AMBULANTORY THERAPY OF OBESITY
Obesity, because of its connection to complications lowering the life quality and highering the morbidity and mortality population rate, has become one of the worst problems of modern society. The treatment of obesity requires much time and consists largely of praxis procedures. In order to decrease the impact of obesity on the population we require efficient management, realistic goals, adequate diagnostic and treatment methods but also efficient health policy (which indicates the depth of the problem). Obesity, because of the potential polymorbidity related to it, requires multidisciplinar reasoning in each of the intervention phases. A deseased obese patient is one of the most difficult internal patient types.
Key words: obese patient, evaluation, therapy.
Key words MeSH: obesity – diagnosis, therapy; ambulatory care.
MUDr. Ivan Majerčák
III. Interná klinika FNLP a LF UPJŠ, Košice
Prevencia obezity
MUDr. Dagmar Onačilová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Práca psychológa v obezitologickej ambulancii
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Daša Habdáková
II. Interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré Mesto
Liečba obéznych pacientov s diabetes mellitus
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Adriana Petrusová
V. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava, pracovisko Ružinov; I. interná klinika FNsP, Bratislava, pracovisko Staré mesto
Farmakoterapia obezity
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava-Vítkovice
Súčasné možnosti chirurgickej liečby morbídnej obezity
AUTODIDAKT ICKÝ TEST

Autodidaktický test č. 4/2005
created by © zooom.sk s.r.o.